Szukaj:
   szukaj
Logowanie:
  loguj
Zamów Newsletter:
  zamów
Katalog produktów i firm
Pokaż produkty firmy
Szukaj   
  szukaj także w opisach
Obsługa przetwórstwa mleka (32)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (1)
Budownictwo przemysłowe (3)
Doradztwo (1)
Handel (2)
Laboratoria
Maszyny i urządzenia (16)
Opakowania (9)
Oprogramowanie dla mleczarstwa (6)
Środki produkcji dla mleczarstwa
Transport - Spedycja - Logistyka (2)
Pozostałe (4)
Obsługa produkcji mleka (9)
Budownictwo inwentarskie (1)
Genetyka, inseminacja, rozród
Maszyny do produkcji i do transportu pasz
Mechanizacja udoju (2)
Mlekomaty
Obrót zwierzętami hodowlanymi (1)
Oprogramowanie dla produkcji mleka (1)
Pasze i komponenty paszowe (2)
Środki higieny dla produkcji mleka (1)
Środki do produkcji pasz (nasiona, nawozy, folie) (2)
Weterynaria, środki weterynaryjne i zootechniczne (2)
Wyposażenie obór i pastwisk
Firmy i spółdzielnie mleczarskie (19)
Przetwórstwo mleka i produktów mlecznych (19)

Region
 - dowolny -

 


Oferty
więcej
Obsługa przetwórców
Modernizacja kotłowni– projekt i remont. Sprzedam
Modernizacja kotłowni– projekt i remont.
PISTOLET NT 3000 Sprzedam
PISTOLET NT 3000
Pergamin Sprzedam
Pergamin
Obsługa producentów
IN - Melkfett Sprzedam
IN - Melkfett
Wstępne schładzanie mleka Sprzedam
Wstępne schładzanie mleka
Podłogi rusztowe do hodowli bydła - DRILLING SYSTEM (Nowość) Sprzedam
Podłogi rusztowe do hodowli bydła - DRILLING SYSTEM (Nowość)
Skup i przetwórstwo
Twaróg sernikowy 1kg Sprzedam
Twaróg sernikowy 1kg
Maślanka Sprzedam
Maślanka
Mleko odtłuszczone w proszku Sprzedam
Mleko odtłuszczone w proszku
Produkty mleczne
wszystkie
Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) (5)
Mleko zagęszczone i skondensowane Mleko zagęszczone i skondensowane (3)
Mleko w proszku Mleko w proszku (4)
Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) (22)
Desery mleczne Desery mleczne (2)
Śmietany i śmietanki Śmietany i śmietanki (8)
Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) (25)
Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne) Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne)
Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) (1)
Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne) Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne)
Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych (1)
Wyroby seropodobne Wyroby seropodobne
Masła Masła (6)
Miksy tłuszczowe Miksy tłuszczowe
Kazeina Kazeina (3)
Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe (2)
Inne Inne
Czasopisma


Przegląd mleczarski
Numer: 6/2018
Cena: 13.00 zł

Dane wydawnictwa:

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. z o.o
01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 21
tel. 22 452 52 20, faks 22 632 17 98
e-mail: przeglad.mleczarski@lacpol.com.pl
www.pm.mleczarstwo.com

WAŻNE!

  • Klikając "ZAMÓW" zamawiasz prenumeratę od tego numeru
  • Jeżeli chcesz zamówić pojedyncze numery napisz do nas na adres przeglad.mleczarski@lacpol.com.pl
  • Zamówienia mogą składać tylko firmy
Opis:

dr inż. Marlena Piekut

Tradycyjne i regionalne produkty w opinii i zachowaniach płockich studentów

Streszczenie

Celem opracowania było zdiagnozowanie zachowań konsumenckich względem żywności tradycyjnej i regionalnej wśród studentów. Zakres badań obejmował określenie sposobu definiowania terminów żywność tradycyjna i żywność regionalna, wyboru kanałów informacji o tej żywności, motywów jej zakupu, okoliczności jej nabywania oraz miejsc jej zakupów. Żywność tradycyjna i regionalna jest spożywana przede wszystkim podczas pobytu w regionie, a najchętniej kupowana jest w dużych sklepach oraz na bazarach. Z reguły miesięczne wydatki na ten rodzaj żywności nie przekraczają 100 zł, a najczęściej wybieranymi kategoriami żywności tradycyjnej i regionalnej są produkty mięsne, mleczne oraz piekarnicze i cukiernicze. Głównym źródłem informacji o produktach tradycyjnych i regionalnych są bliscy ankietowanych oraz Internet. Konsumenci cenią sobie żywność tradycyjną i regionalną najbardziej za jej smak i zapach.

Traditional and regional products in the opinion and behavior of students from Płock

Abstract

The aim of the study was to diagnose consumer behavior towards traditional and regional food among students. Traditional and regional food is mainly consumed during the stay in the region. The main source of information about traditional and regional products is family, friends and internet. The taste and smell are the main advantages of traditional and regional food.

 

dr inż. Jadwiga Glica, inż. Emilia Późniewska

Badania pilotażowe lokalnego rynku żywności regionalnej i tradycyjnej województwa warmińsko-mazurskiego w opinii konsumentów

Streszczenie

Celem pracy było przeprowadzenie badań pilotażowych służących scharakteryzowaniu lokalnego rynku żywności tradycyjnej i  regionalnej województwa warmińsko-mazurskiego w oparciu o kwestionariusz ankiety.Grupę badawczą stanowiło 200 mieszkańców Olsztyna, niekoniecznie pochodzących z tego regionu, wybranych w sposób przypadkowy, w wieku od 18 do 60 lat i więcej, o różnym statusie na rynku pracy, z  wykształceniem od podstawowego do wyższego. Statystyczną analizę danych wykonano w programie Statistica PL 13.1. Zbadano wpływ czynników socjodemograficznych na udzielane odpowiedzi stosując nieparametryczny test Chi2 Pearsona na poziomie istotności α=0,05. Stwierdzono, że istnieje zapotrzebowanie na żywność regionalną i tradycyjną. Jednak zarówno wiedza respondentów jak i sama dostępność tego typu wyrobów w ich ocenie są niewystarczające. Ankietowani posiadali wiedzę dość powierzchowną, znali pojęcia produktu regionalnego i tradycyjnego, a mimo to nie potrafili poprawnie określić wyrobów pochodzących z tego regionu. Również spory odsetek odpowiedzi „nie wiem” udzielanych na pytania dotyczące spożycia żywności regionalnej i tradycyjnej, przygotowania jej, zamawiania w lokalach gastronomicznych czy kupowania świadczy o braku rozeznania.

Pilot studies of the local regional and traditional food market in Warmian-Masurian Voivodeship in the opinion of consumers

Abstract

The aim of the study was to carry out pilot studies to characterize the local traditional and regional market for Warmian-Masurian Voivodeship based on a questionnaire survey.The research group consisted of 200 inhabitants of Olsztyn, not necessarily from this region, randomly selected, aged 18 to 60 and more, with different status on the labor market, with a degree from primary to higher education. Statistical data analysis was performed in the Statistica PL 13.1 program. The influence of sociodemographic factors on the given responses was examined using the non-parametric Chi-square Pearson test at the significance level α = 0.05. It was found that there is a need for regional and traditional food. However, both the respondents' knowledge and the availability of such products in their assessment are insufficient. The respondents had knowledge quite superficial, they knew the concepts of regional and traditional products, and yet they could not correctly identify products from this region. Also, a large percentage of answers "I do not know" given to questions about the consumption of regional and traditional food, preparing it, ordering in catering or buying premises testifies to a lack of discernment.

 

prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński

Streszczenie

Mleko krowie i jego przetwory jako produkty – lokalne, regionalne, tradycyjne i ekologiczne

W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie – czy w świetle dzisiejszej wiedzy, postępu w zakresie higieny i poziomu technologicznego pozyskiwania i przetwarzania, mleko krowie może być wykorzystywane w wytwarzaniu produktów lokalnych – regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych? Poszukując odpowiedzi najpierw przybliżono stosowaną terminologię – produktów lokalnych, regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych. Następnie omówiono proces pozyskiwania mleka lokalnie, tradycyjnie oraz ekologicznie. Podobnie przedstawiono przetwórstwo mleka – tradycyjnie – konwencjonalnie oraz lokalnie – ekologicznie. W dalszej części przedstawiono stosowane systemy chronionych nazw pochodzenia produktów spożywczych oraz chronionych oznaczeń geograficznych, w tym mleczarskich. Wymieniono produkty mleczne z poszczególnych województw znajdujące się na listach produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Następnie przedstawiono informacje o produktach mlecznych konwencjonalnych i ekologicznych na krajowym rynku żywności uwzględniając najważniejsze cechy jakościowe oraz zachowanie się konsumentów. W podsumowaniu scharakteryzowano unijny system ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych.

Cow’s milk and its products as local, regional, traditional and organic products

Abstract

This paper analyses whether progress in hygiene and the technological level of acquisition and processing now allows cow’s milk to be used to produce local, regional, traditional and organic products. In searching for an answer, the paper starts by presenting the terminology used with regard to local, regional, traditional and organic products. Next, the process of local, traditional and organic acquisition of milk is discussed. In the same way, milk processing is presented in the aspect of its traditional – conventional and local – organic type. The next part of the paper presents the system of protected designations of origin and geographical indications in use, including dairy products. Dairy products in the lists from individual provinces of traditional, regional and organic products of the Ministry of Agriculture and Rural Development are mentioned. Next, information concerning conventional and organic dairy products in the national food market is presented, with a focus on the most important quality features. Additionally, consumer behavior in the market of regional and traditional products is described. The paper concludes with characteristics of the EU system for the protection of regional and traditional products.

 

dr inż. Waldemar Dzwolak

Wytyczne do produkcji żywności organicznej (ekologicznej)

Streszczenie

Produkcja żywności organicznej stanowi coraz większy udział w ogólnej produkcji artykułów rolno-spożywczych. W artykule przedstawiono rys historyczny produkcji organicznej żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a także zaprezentowano definicje tej grupy środków spożywczych. Opisano podstawy prawne, a także najważniejsze wytyczne dotyczące zasad wytwarzania produktów organicznych, włączając zasady konwersji. Na przykładzie wytycznych Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, przewodnika CAC/GL-32, 1999(2013) oraz w oparciu o wymagania standardu IFOAM, opisano najważniejsze wymagania w zakresie produkcji i przetwórstwa organicznych środków spożywczych.

Guidelines for production of organic (ecological) foods

Abstract

Production of organic foods presents more and more important part of the global manufacturing of foodstuffs. In article some historical information on the production of foods of plant and animal origin was described as well as some defintions of organic foods was presented. The paper contains some outlines in relation to official regulations and to the basic guidelines on manufacturing of organic products, including conversion principles, were also described. The most important requirements in terms of organic production included in the Council Regulation (EC) No. 889/2008 as well as in the CAC/GL-32, 1999(2013) guideline and defined in the IFOAM standard were shown .

 

mgr Agnieszka Jeżewska

Najważniejsze składniki mleka krowiego z perspektywy dietetyka

Streszczenie

Mleko jako szeroko dostępny produkt spożywczy jest źródłem najważniejszych makro- i mikroskładników diety. Zawiera pełnowartościowe białka, potrzebne do budowy tkanek, regeneracji organizmu m.in. po wysiłku fizycznym. Cukry mleczne stanowią szybkie źródło energii i dobre uzupełnienie diety w węglowodany. Tłuszcze mleczne są głównym składnikiem energetycznym mleka. Stanowią dobrą ochroną organizmu przed chorobami sercowo-naczyniowymi, obniżając poziom cholesterolu LDL, przeciwdziałając miażdżycy oraz pomagając w redukcji niechcianej tkanki tłuszczowej.

Essential cow milk ingredients from dietician perspective

Abstract

Milk, as a widely available food product is a source of essential macro and microelements. It contains complete proteins, which are necessary to build tissues and to regenerate organism inter alia after physical exertion. Milk sugars are fast source of energy and are great supplements of carbohydrates in diet. Milk fats are main sources of energy in milk. They make great protection against cardiovascular diseases by reducing LDL cholesterol, counteract atherosclerosis and help to reduce unwanted fatty tissue.

Spis treści:

pobierz w formacie PDF
Poprzednie numery: archiwum czasopisma archiwum czasopisma
Przegląd mleczarski - 5/2018
5/2018
Przegląd mleczarski - 4/2018
4/2018
Przegląd mleczarski - 3/2018
3/2018
Przegląd mleczarski - 2/2018
2/2018
Polecamy
Oferta PLAST-BOX dla mleczarstwa
Bazę asortymentu stanowią WIADRA: okrągłe, owalne, prostokątne o pojemności od 0,55l do 33,0l, z plombą, rączką. Opakowania wykonywane w dowolnej kolorystyce, według życzenia klienta. Zdobienie opakow...

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla mleczarstwa
Oferujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne obejmujące wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie: Skup, Produkcja, Magazyn Techniczny, Magazyn Wyrobów Gotowych, Opakowania, Sprzedaż, Współp...

RAT-GAR Zakład Remontu Kotłów Viessmann Salon Firmowy Grzegorz Ratajczak
W branży ciepłowniczej działamy od 1989 roku. Zakres prac, jakie wykonujemy obejmuje zarówno inwestycje indywidualne – ogrzewanie domów, mieszkań, jak i przemysłowe – kotłownie parowe ,wod...

Producent cystern i aparatury kontrolno-pomiarowej do mleka
Firma ROMEX swoją działalnością obejmuje całokształt zagadnień związanych z odbiorem mleka od dostawców, począwszy od serwisu urządzeń i produkcji gotowych instalacji, sprzedaż podzespołów i materiałó...

Transport Mleka Karol Wasiński
Nasza Firma zajmuje się specjalistycznym transportem mleka od dostawcy (producentów) do mleczarni (podmiotów skupujących). Świadczymy kompleksowe usługi odbioru i przewozu mleka z gospodarstw rolnych ...

Opakowania dla Ciebie
Eurobox Polska Sp. z o.o. jest wiodącym w Polsce producentem wysokiej jakości tektury falistej i opakowań. Firma wchodzi w skład dywizji Dunapack Packaging, największego branżowego producenta papieru,...
Mleczarstwo Foto
Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto
Hodowla bydła mlecznego na Farmie Fandie w Gwinei - Afryka
FAO
Cytaty
Czyje krowy, tegoż i mleko (powiedzenie)
Czy wiesz, że...
Mleko w opakowaniach kartonowych wprowadzono do sprzedaży po raz pierwszy w 1906r. w USA.
Firmy
więcej
Obsługa przetwórców
Romex Aleksander Wasilewski
ASP Kancelaria Patentowa
Klinika Uzdrowiskowa
FlexLink Systems Polska Sp. z o.o.
Virgo Sp z o.o.
PROLAN sp. z o.o.
Yagra sp. z o.o.

Obsługa producentów
Anti-Germ Polska sp. z o.o.
Center Plast sp. z o.o.
Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.
Packo Inox nv
C. Olsen Trading Sp. z o.o.

Skup i przetwórstwo
POLINDUS sp. z o.o.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Myszków
LAKTOPOL PPHU sp. z o.o. Suwałki

Wydawnictwa branżowe

Polski Sektor Mleczarski
Przegląd mleczarski
AGROBYDŁO

Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Regulamin   |   Informacja o cookies   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dodaj firmę Dodaj firmę   |   Katalog firm   |   Ceny mleka   |   Aktualności   |   Mięso
Copyright © 2001-2018 Horyzont. All rights reserved created by netMonster.pl