Szukaj:
   szukaj
Logowanie:
  loguj
Zamów Newsletter:
  zamów
 
Katalog produktów i firm
Pokaż produkty firmy
Szukaj   
  szukaj także w opisach
Obsługa przetwórstwa mleka (18)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Budownictwo przemysłowe (1)
Doradztwo (1)
Handel (2)
Laboratoria
Maszyny i urządzenia (8)
Opakowania (6)
Oprogramowanie dla mleczarstwa (4)
Środki produkcji dla mleczarstwa
Transport - Spedycja - Logistyka (1)
Pozostałe (3)
Obsługa produkcji mleka (4)
Budownictwo inwentarskie (1)
Genetyka, inseminacja, rozród
Maszyny do produkcji i do transportu pasz
Mechanizacja udoju (1)
Mlekomaty
Obrót zwierzętami hodowlanymi (1)
Oprogramowanie dla produkcji mleka
Pasze i komponenty paszowe (2)
Środki higieny dla produkcji mleka
Środki do produkcji pasz (nasiona, nawozy, folie) (1)
Weterynaria, środki weterynaryjne i zootechniczne (1)
Wyposażenie obór i pastwisk
Firmy i spółdzielnie mleczarskie (15)
Przetwórstwo mleka i produktów mlecznych (15)

Region
 - dowolny -

 


Oferty
więcej
Obsługa przetwórców
Projektowanie i montaż instalacji co, wentylacyjnych i sanitarnych. Sprzedam
Projektowanie i montaż instalacji co, wentylacyjnych i sanitarnych.
Transportery Sprzedam
Transportery
Pergaminy Sprzedam
Pergaminy
Obsługa producentów
Belka pojedyncza pełna Sprzedam
Belka pojedyncza pełna
Wstępne schładzanie mleka Sprzedam
Wstępne schładzanie mleka
IN - R 18 Sprzedam
IN - R 18
Skup i przetwórstwo
Jogurty Sprzedam
Jogurty
Ser twarogowy tłusty (pergamin) Sprzedam
Ser twarogowy tłusty (pergamin)
Mleko zagęszczone słodzone - tuby Sprzedam
Mleko zagęszczone słodzone - tuby
Produkty mleczne
wszystkie
Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) (6)
Mleko zagęszczone i skondensowane Mleko zagęszczone i skondensowane (3)
Mleko w proszku Mleko w proszku (4)
Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) (20)
Desery mleczne Desery mleczne (2)
Śmietany i śmietanki Śmietany i śmietanki (8)
Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) (28)
Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne) Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne)
Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) (1)
Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne) Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne)
Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych (1)
Wyroby seropodobne Wyroby seropodobne
Masła Masła (6)
Miksy tłuszczowe Miksy tłuszczowe
Kazeina Kazeina (3)
Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe (2)
Inne Inne
Czasopisma


Przegląd mleczarski
Numer: 4/2019
Cena: 13.00 zł

Dane wydawnictwa:

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. z o.o
01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 21
tel. 22 452 52 20, faks 22 632 17 98
e-mail: przeglad.mleczarski@lacpol.com.pl
www.pm.mleczarstwo.com

ZAMÓW TUTAJ >

Zamówienie prenumeraty lub poszczególnych numerów można składać poprzez e-sklep (link) lub kontaktując się bezpośrednio z Wydawcą.

Opis:

prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński

Ekologiczne mleko i produkty mleczarskie – wybrane problemy produkcyjne, środowiskowe, jakościowe i prawne

Streszczenie

Celem opracowania jest próba przedstawienia wybranych problemów związanych z produktem ekologicznym jakim jest mleko krowie i jego przetwory, otrzymanych w określonych warunkach systemu gospodarowania. Zdefiniowano najważniejsze pojęcia ekologiczne, omówiono zasady ekorozwoju oraz sposoby ekoprodukcji w gospodarstwach prowadzących hodowlę krów mlecznych. Podkreślono wpływ rasy krów oraz systemu żywienia na podstawowy skład chemiczny mleka ekologicznego. Zwrócono uwagę na wpływ środowiska na produkcję mleka oraz jego produkcji na środowisko. Przedstawiono informacje o wielkości i zakresie produkcji ekologicznego surowca w warunkach naszego kraju, a także o kierunkach przetwórstwa i dostępności mleka ekologicznego do zakładów przetwórczych. Ponadto scharakteryzowano jakość żywieniową i zdrowotną ekologicznego mleka i jego przetworów oraz przedstawiono zainteresowania konsumentów mleczarskimi produktami ekologicznymi obecnymi na krajowym rynku żywności. Przedstawiono główne bariery w produkcji ekologicznego mleka i jego przetworów, które wiążą się z efektywnością ekonomiczną, a także ze znaczną emisją gazów cieplarnianych. Omówiono też podstawy prawne produkcji i obrotu ekologicznej żywności oraz wymagania certyfikujące dla gospodarstw produkujących mleko ekologiczne. W podsumowaniu przybliżono pojawiające się poglądy dotyczące perspektyw w produkcji żywności minimalizującej negatywny wpływ na środowisko i w konsekwencji na klimat.

Słowa kluczowe: ekorozwój, ekoprodukcja, mleko ekologiczne, środowisko, jakość, konsument, podstawy prawne

Ecological milk and dairy products – selected production, environmental, qualitative and legal issues

Abstract

This study presents selected issues related to ecological cow milk and its products obtained under specified conditions of a management system. Definitions of the major ecological notions, eco-development principles and eco-production methods in dairy cow farms are presented. The effect of cow breed and feeding system on the basic chemical composition of ecological milk is discussed, focusing on the influence of the environment on milk production and milk production influence on the environment. Information on the production volume and scope of the ecological raw material in Poland and on the directions of ecological milk processing and availability to processing plants is provided in the paper. The nutritional and health quality of ecological milk and its products is also discussed. Consumer interest in ecological dairy products offered on the domestic market is also presented along with the main barriers in the production of ecological milk and dairy products (economic efficiency and the considerable emission of greenhouse gases). Further, the legal bases of production and trade in ecological food as well as the certification requirements for ecological dairy farms are described. In the conclusion, opinions on the perspectives of food production having a minimal negative effect on the environment and on the climate are presented.

Keywords: eco-development, eco-production, ecological milk, environment, quality, consumer, legal bases

 

dr inż. Agnieszka Kawecka

Aspekty ekologiczne w opakowaniach do produktów mleczarskich

Streszczenie

Opakowania stanowią obciążenie dla środowiska, jednak możliwe jest ich właściwe segregowanie, przetwarzanie i odzysk, aby ograniczać negatywny wpływ. Przedsiębiorcy pakujący swoje produkty, na etapie projektowania powinni zadbać, aby opakowania charakteryzowały się jak najlepszymi cechami ekologicznymi. Ograniczanie ilości, masy i objętości opakowań, dobór materiału opakowaniowego, konstrukcji czy elementów dodatkowych ma istotne znaczenie. Obecnie obowiązujące i przyszłe regulacje prawne obligują przedsiębiorców do wdrożenia działań prośrodowiskowych w zakresie opakowań.

Słowa kluczowe: opakowania, środowisko, odpady opakowaniowe

Ecological aspects in packaging for dairy products

Abstract

Packaging is a burden for the environment, however, it is possible to segregate, process and recover it properly to limit the negative impact. Entrepreneurs packing their products, at the design stage should take care that the packaging is characterized by the best ecological features. Limiting the quantity, mass and volume of packaging, the choice of packaging material, construction or additional elements is important. The current and future legal regulations oblige entrepreneurs to implement pro-environmental actions in the field of packaging.

Keywords: packaging, environment, packaging waste

 

dr inż. Katarzyna Staniewska

Mleczne produkty ekologiczne – jak je opakować

Streszczenie

Opakowanie stanowi integralną część produktu pełniąc cały szereg funkcji użytkowych i społecznych. Opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością muszą spełniać wymogi prawa żywnościowego minimalizujące możliwość migracji szkodliwych substancji z materiału opakowaniowego do produktu. Jeśli chodzi o pakowanie produktów żywności ekologicznej pojawiają się dodatkowe aspekty, w tym przede wszystkim środowiskowe, które muszą być wzięte pod uwagę już w fazie projektowania.

Słowa kluczowe: opakowanie, żywność ekologiczna, projektowanie

Organic milk products – how to pack them

Abstract

The packaging is an integral part of the product, fulfilling a whole range of utility and social functions. Packaging which is designed for contact with food must fulfill the requirements of food law, minimizing the possibility of migration of harmful substances from the packaging material to the product. In case of organic food products packaging, additional aspects appear, especially environmental ones, which must be taken into account already in the design phase.

Keywords: packaging, organic food, design

 

Krzysztof Nowakowski

Sery regionalne – przeszłość czy przyszłość? Ser Zamojski

Streszczenie: Polska, to kraj który może się pochwalić wieloma produktami regionalnymi. Powstające mikrowytwórnie serów regionalnych, na które obserwuje się coraz większe zapotrzebowanie, wskazują na rosnące powodzenie tego rodzaju produktów. Są produkty charakterystyczne dla danego regionu, które można wytwarzać również w dużych zakładach mleczarskich. W artykule omówiono charakterystykę i technologię jednego z takich serów – charakterystycznego dla Zamojszczyzny – sera Zamojskiego.

Słowa kluczowe: produkty regionalne, Zamojszczyzna, ser Zamojski, sery regionalne

Regional cheeses – past or future?

Zamojski cheese

Abstract: Poland is a country that can boast of many regional products. Manufactory of regional cheeses, which are increasingly in demand, point to the growing success of this type of products. There are region-specific products that can also be produced in large dairy plants. The article discusses the characteristics and technology of one of these cheeses – characteristic of the Zamość region – Zamojski cheese.

Keywords: regional products, region of Zamość, Zamojski cheese, regional cheeses

 

prof. dr hab. Arnold Reps, dr inż. Krystyna Wiśniewska, mgr inż. Agnieszka Skwarek

Wpływ radiacji na trwałość i jakość mleka oraz produktów mleczarskich – część 2. Radiacyjne utrwalanie mleka, jogurtu, lodów i masła

Streszczenie

W artykule przedstawiono możliwości zastosowania promieniowania jonizującego do utrwalania mleka, jogurtów, lodów oraz masła. Stosowanie odpowiednich dawek promieniowania sprzyja inaktywacji niepożądanych drobnoustrojów, wydłuża czas przydatności do spożycia, wpływa na zmniejszenie alergenności. Żywieniowe i organoleptyczne walory mleka i produktów mleczarskich poddanych napromienianiu mogą być zaakceptowane przez konsumentów.

Słowa kluczowe: radiacja, utrwalanie mleka, produkty mleczne, konserwacja, jakość, trwałość, mleko, jogurt, mleko, lody, masło

The effect of radiation on the durability and quality of milk and dairy products – part 2. Irradiation of milk, yoghurt, ice cream and butter

Abstract

The article presents the possibilities of using ionizing radiation in order for preserving milk, yogurt, ice cream and butter. The use of appropriate doses of radiation promotes the inactivation of unwanted microorganisms, extends the shelf life, reduces the allergenicity. The nutritional and organoleptic values of milk and dairy products subjected to irradiation can be accepted by consumers.

Keywords: radiation, milk preservation, dairy products, preserving, quality, durability, milk, yogurt, milk, ice cream, butter

 

dr inż. Elżbieta Haponiuk

Wpływ dodatków do żywności na właściwości reologiczne produktów mleczarskich

Streszczenie

Wyznaczono granicę płynięcia i krzywe płynięcia dla mieszanek bazowych i gotowych koncentratów waniliowych. Do aproksymacji krzywych płynięcia zastosowano równania potęgowe, Cassona. Temperatura próbki nie miała istotnego wpływu na wskaźnik płynięcia w równaniu potęgowym. Pozostałe wielkości malały ze wzrostem temperatury zgodnie z równaniem typu Arrheniusa.

Słowa kluczowe: reologia, jogurt, dodatki smakowe, granica płynięcia

The effect of food additives on rheological properties of dairy products

Abstract

The yield stress and flow curves for the base mixtures and commercial vanillin-flavoured concentrates were evaluated. The power-law, Casson model were used for approximation of flow curves. The sample temperature did not affect the flow behaviour index in the power-law. Remainder magnitudes decreased with temperature according to the Arrhenius-type equation.

Keywords: rheology, yoghurt, flavour additive, yield stress

 

dr hab. inż. Jarosław Kowalik, prof. UWM; dr inż. Adriana Łobacz;

dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM; mgr inż. Anna Rapacka

Sery ricotta i mascarpone – produkcja oraz aspekty związane z bezpieczeństwem

Streszczenie

Serowarstwo uważane jest za najstarszy sposób przetwarzania mleka, stanowi również fundament nowoczesnej produkcji mleczarskiej. Każdy ser ma swoją historię pochodzenia, procesu wytwarzania, specyficzne cechy organoleptyczne i zastosowanie. Istnieją tysiące różnych gatunków serów, mimo to nadal tworzone są i rozwijane coraz to nowe ich odmiany. Coraz większą popularność w Polsce i na świecie zdobywają delikatne, świeże serki typu mascarpone i ricotta. W niniejszej pracy przybliżono informacje o ich pochodzeniu, procesie produkcji i jakości mikrobiologicznej.

Słowa kluczowe: ricotta, mascarpone, bezpieczeństwo żywności

Ricotta and mascarpone cheeses – production and food safety aspects

Abstract

Cheese-making is considered as the oldest method of milk processing. It constitutes also the basics of the modern dairy production. Each cheese has its own history, origin, production process, specific organoleptic properties and application. There are thousands types of cheeses and still the new varieties are developed. A tender, fresh mascarpone and ricotta type cheeses become much more popular in Poland and around the world. Origin, production process and microbiological quality of the mascarpone and ricotta type cheeses is discussed in the present paper.

Keywords: ricotta, mascarpone, food safety

dr inż. Waldemar Dzwolak

Wymagania ISO 22000: 2018 – cz. 6. Ocena skuteczności i doskonalenie

Streszczenie

Artykuł kończy cykl opracowań dotyczących wytycznych normy ISO 22000: 2018. W opracowaniu przedstawiono wymagania normy ISO 22000 w zakresie oceny skuteczności/sprawności i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Opisano wytyczne związane z monitorowaniem, pomiarami, analizą i oceną, a także związane z wymogami w zakresie audytu wewnętrznego i przeglądu zarządzania (dane wejściowe i wyjściowe). Ponadto, przedstawiono wymogi dotyczące niezgodności i działań korygujących, ciągłego doskonalenia i aktualizacji systemu.

Słowa kluczowe: ocena sprawności, monitorowanie i pomiary, audyt wewnętrzny, przegląd zarządzania, bezpieczeństwo żywności, ISO 22000, ciągłe doskonalenie, aktualizacja systemu.

ISO 22000: 2018 requirements - Part 6 Performance evaluation and improvement

Abstract

The article finishes a set of publications describing requirements of the ISO 22000: 2018 standard. The scope of the paper is focused on requirements relating to performance evaluation and improvement of the food safety management system. In the paper the main requirements in terms of monitoring, measurements, analysis and evaluation were described as well as some requirements in relations to internal audit and management review (input and output data) were presented. Moreover, the requirements in area of nonconformities and corrective actions, continual improvement and system update were described.

Keywords: performance evaluation, monitoring and measurements, internal audit, management review, food safety, ISO 22000, continual improvement, system update.

 

mgr inż. Aleksandra Kalińska, dr hab. Marcin Gołębiewski

Patogeny wywołujące mastitis w stadach bydła mlecznego

Streszczenie

Mastitis, czyli stan zapalny gruczołu mlekowego krów to jeden z największych problemów w stadach bydła mlecznego. Choroba ta ma wieloczynnikowe podłoże i generuje ogromne straty dla producentów mleka. Jedną z przyczyn mastitis może być przeniknięcie patogenów do tkanki wymienia, powodujące jego zapalenie. Przyczyną mastitis mogą być różne grupy patogenów: bakterie, grzyby, a także algi. Prawidłowa diagnostyka przyczyn tego schorzenia jest niezbędna w celu zastosowania odpowiednich metod leczenia.

Słowa kluczowe: patogeny mastitowe, zapalenie wymienia, krowy mleczne

Mastitis pathogens in dairy cattle farms

Abstract

Mastitis, also known as mammary gland inflammation is one of the most crucial issues in dairy cows farms. It is a multifactorial disease that generates high losses for milk producers. One of the mastitis reasons can be mastitis pathogens occurrence in mammary tissue resulting in inflammation process. Mastitis can be caused by several groups of organisms e.g., bacteria, fungi or even algae. Proper diagnostic methods of the disease are necessary to choose appropriate methods of treatment.

Keywords: mastitis pathogens, udder inflammation, dairy cows

Spis treści:

pobierz w formacie PDF
Poprzednie numery: archiwum czasopisma archiwum czasopisma
Przegląd mleczarski - 3/2019
3/2019
Przegląd mleczarski - 2/2019
2/2019
Przegląd mleczarski - 01/2019
01/2019
Przegląd mleczarski - 12/2018
12/2018
Polecamy
Targi mleczarskie w Gdańsku. Warto tu być!
W ostatnich dniach maja w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku odbędą się 19. Targi Mleczarskie Mleczna Rewia Patronat Honorowy sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nad impreza...

Firma Trepko to światowy producent urządzeń pakujących dla przemysłu spożywczego.
Możemy pochwalić się już ponad 70-letnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją w czołówce najlepszych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją maszyn pakujących....

Schoeller Allibert - lider produkcji opakowań z tworzywa sztucznego (RTP).
Prowadzi biura i placówki handlowe na całym świecie. Od ponad 50 lat patentuje i produkuje skrzyniopalety, palety plastikowe, pojemniki składane, sztaplowane, składane kontenery do produktów spożywczy...

Oferta PLAST-BOX dla mleczarstwa
Bazę asortymentu stanowią WIADRA: okrągłe, owalne, prostokątne o pojemności od 0,55l do 33,0l, z plombą, rączką. Opakowania wykonywane w dowolnej kolorystyce, według życzenia klienta. Zdobienie opakow...

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla mleczarstwa
Oferujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne obejmujące wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie: Skup, Produkcja, Magazyn Techniczny, Magazyn Wyrobów Gotowych, Opakowania, Sprzedaż, Współp...

RAT-GAR Zakład Remontu Kotłów Viessmann Salon Firmowy Grzegorz Ratajczak
W branży ciepłowniczej działamy od 1989 roku. Zakres prac, jakie wykonujemy obejmuje zarówno inwestycje indywidualne – ogrzewanie domów, mieszkań, jak i przemysłowe – kotłownie parowe ,wod...

Opakowania dla Ciebie
Eurobox Polska Sp. z o.o. jest wiodącym w Polsce producentem wysokiej jakości tektury falistej i opakowań. Firma wchodzi w skład dywizji Dunapack Packaging, największego branżowego producenta papieru,...

Producent cystern i aparatury kontrolno-pomiarowej do mleka
Firma ROMEX swoją działalnością obejmuje całokształt zagadnień związanych z odbiorem mleka od dostawców, począwszy od serwisu urządzeń i produkcji gotowych instalacji, sprzedaż podzespołów i materiałó...
Mleczarstwo Foto
Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto
Domowa produkcja jogurtu na handel - Konakra, Gwinea
FAO
Cytaty

Krowa, która nie jada z bykiem jada wcześniej lub później. (Kołysanka galicyjska - Hiszpania)

Czy wiesz, że...
Przodkiem bydła domowego jest tur, który występował w kilku odmianach na obszarach leśnych północnej Afryki, Azji i Europy.
Firmy
więcej
Obsługa przetwórców
Romex Aleksander Wasilewski
C. Olsen Trading Sp. z o.o.
ASP Kancelaria Patentowa
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A.
STM Sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREWMAX Tadeusz Sąsiadek i Wspólnicy Sp. J.
Eurobox Polska Sp. z o.o.

Obsługa producentów
Packo Inox nv
Emiwo-Żywienie Zwierząt
Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.

Skup i przetwórstwo
Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu
LAKTOPOL PPHU sp. z o.o. Suwałki
TOP-TOMYŚL Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Wydawnictwa branżowe

Polski Sektor Mleczarski
Przegląd mleczarski
AGROBYDŁO

Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Regulamin   |   Informacja o cookies   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dodaj firmę Dodaj firmę   |   Katalog firm   |   Aktualności   |   Mięso
Copyright © 2001-2019 Horyzont. All rights reserved created by netMonster.pl