Szukaj:
   szukaj
Logowanie:
  loguj
Zamów Newsletter:
  zamów
Katalog produktów i firm
Pokaż produkty firmy
Szukaj   
  szukaj także w opisach
Obsługa przetwórstwa mleka (19)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Budownictwo przemysłowe (1)
Doradztwo
Handel (2)
Laboratoria
Maszyny i urządzenia (9)
Opakowania (7)
Oprogramowanie dla mleczarstwa (4)
Środki produkcji dla mleczarstwa
Transport - Spedycja - Logistyka (1)
Pozostałe (2)
Obsługa produkcji mleka (4)
Budownictwo inwentarskie (1)
Genetyka, inseminacja, rozród
Maszyny do produkcji i do transportu pasz
Mechanizacja udoju (1)
Mlekomaty
Obrót zwierzętami hodowlanymi (1)
Oprogramowanie dla produkcji mleka
Pasze i komponenty paszowe (2)
Środki higieny dla produkcji mleka
Środki do produkcji pasz (nasiona, nawozy, folie) (1)
Weterynaria, środki weterynaryjne i zootechniczne (1)
Wyposażenie obór i pastwisk
Firmy i spółdzielnie mleczarskie (14)
Przetwórstwo mleka i produktów mlecznych (14)

Region
 - dowolny -

 


Oferty
więcej
Obsługa przetwórców
Pergamin Sprzedam
Pergamin
Paleta służąca do obracania dojrzewających serów. Sprzedam
Paleta służąca do obracania dojrzewających serów.
Folie ALU/PERG Sprzedam
Folie ALU/PERG
Obsługa producentów
Eco Wash Sprzedam
Eco Wash
IN - Sommin - Mg Sprzedam
IN - Sommin - Mg
Podciagi Sprzedam
Podciagi
Skup i przetwórstwo
Kefir brzoskwiniowy 375g Sprzedam
Kefir brzoskwiniowy 375g
Śmietany Sprzedam
Śmietany
Mleko spożywcze Sprzedam
Mleko spożywcze
Produkty mleczne
wszystkie
Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) (5)
Mleko zagęszczone i skondensowane Mleko zagęszczone i skondensowane (3)
Mleko w proszku Mleko w proszku (3)
Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) (18)
Desery mleczne Desery mleczne (2)
Śmietany i śmietanki Śmietany i śmietanki (5)
Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) (17)
Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne) Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne)
Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) (1)
Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne) Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne)
Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych (1)
Wyroby seropodobne Wyroby seropodobne
Masła Masła (4)
Miksy tłuszczowe Miksy tłuszczowe
Kazeina Kazeina (3)
Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe (2)
Inne Inne
Czasopisma


Przegląd mleczarski
Numer: 8/2019
Cena: 13.00 zł

Dane wydawnictwa:

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. z o.o
01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 21
tel. 22 452 52 20, faks 22 632 17 98
e-mail: przeglad.mleczarski@lacpol.com.pl
www.pm.mleczarstwo.com

ZAMÓW TUTAJ >

Zamówienie prenumeraty lub poszczególnych numerów można składać poprzez e-sklep (link) lub kontaktując się bezpośrednio z Wydawcą.

Opis:

dr inż. Waldemar Dzwolak
Higiena produkcji żywności – stan zdrowotny i higiena osobista pracowników

Streszczenie
Higiena osobista pracowników zakładów produkcji i obrotu żywnością jest bardzo istotnym elementem higieny produkcji środków spożywczych. Opracowanie zawiera zestawienie źródeł zawierających wytyczne do higieny osobistej pracowników oraz zestawienie przykładów skonkretyzowanych zasad higieny osobistej pracowników. W artykule opisano także zasady oceny stanu zdrowotnego pracownika i jego zdatności do pracy z żywnością, a także przedstawiono opis działań korygujących i korekcji wykonywanych w przypadku stwierdzenia objawów nieżytu żołądkowo-jelitowego u pracownika w trakcie wykonywania przez niego pracy na stanowisku roboczym. Ponadto, zwrócono uwagę na konieczność cyklicznych szkoleń z zasad higieny osobistej oraz przedstawiono podstawowe działania niezbędne w nadzorze nad przestrzeganiem zasad higieny osobistej pracowników.
Słowa kluczowe: zdrowie pracowników, higiena żywności, produkcja żywności, bezpieczeństwo żywności, higiena osobista, zasady higieny osobistej

Hygiene of food production – employees health status and personal hygiene
Abstract
Personal hygiene of employees in food production and retailing is a very important element of foodstuffs hygiene. The paper contains a list of sources describing employees personal hygiene and a list of examples presenting specified principles of the employees personal hygiene. In article some information relating to overall checks of employees health status and their fitness to work with foods is presented. Moreover, some typical corrections and corrective actions carried out in a case of appearing of enteritis symptoms during actions at the employee’s workplace. Additionally, an attention is paid on the necessity of cyclical trainings on personal hygiene principles and some basic activities required to control of compliance with the principles of employees personal hygiene.
Keywords: employees health, food hygiene, food production, food safety, personal hygiene, personal hygiene principles


prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński
Higiena produkcji w mleczarstwie – aspekty ogólne oraz biologiczne i chemiczne

Streszczenie
Celem opracowania jest próba przedstawienia problemu higieny produkcji w mleczarstwie obejmującym pozyskiwanie mleka w gospodarstwie rolnym oraz jego przetwórstwa w zakładzie przemysłowym z uwzględnieniem aspektów ogólnych, biologicznych i chemicznych. Przedstawiono higienę produkcji jako postępowanie obejmujące warunki higieniczne jakie muszą być przestrzegane w całym cyklu produkcyjnym. Podkreślono, iż pełne wypełnienie wymagań higieny produkcji w mleczarstwie, wiąże się z przestrzeganiem higieny pracy, higieny osobistej pracowników uczestniczących w cyklu produkcyjnym, a ponadto higieny produkcji mleka i wyrobów mleczarskich. Przedstawiono ogólne wymogi higieny w gospodarstwie rolnym pozyskującym mleko w wyniku hodowli krów. Zwrócono uwagę na wymogi związane z wprowadzaniem do obrotu mleka surowego, które umieszczone są w obowiązujących rozporządzeniach, a także wymagania mikrobiologiczne oraz zadania higieny związane z uniknięciem zagrożeń chemicznych. Podobnie omówiono zadania higieny w zakresie wykluczenia zagrożeń mikrobiologicznych, a także chemicznych w przemysłowym zakładzie przetwórczym produkującym mleko spożywcze i inne rynkowe wyroby mleczarskie. W podsumowaniu przybliżono obowiązujące akta prawne regulujące zadania higieny w produkcji i przetwórstwie żywności.
Słowa kluczowe: higiena, higiena produkcji, higiena pozyskiwania mleka, higiena przetwórstwa mleka, aspekty mikrobiologiczne i chemiczne

Production hygiene in the dairy industry – general, biological and chemical aspects
Abstract
This is an attempt to present the problem of production hygiene in the dairy industry including milk acquisition on a dairy farm and its processing at a dairy plant in its general, biological and chemical aspects. Hygiene was defined as a medical discipline studying the effect of environment on health. Further, production hygiene was described as the procedure composed of a set of hygienic conditions to be met along the entire production cycle. It was underlined that the comprehensive compliance with the dairy production hygiene requirements included compliance with occupational hygiene, individual hygiene of operatives participating in the production cycle and the milk and dairy product production hygiene. The general hygienic requirements to be met in a cow breeding farm acquiring milk were provided. Attention was paid to the requirements related to the marketing of raw milk, which are covered by the obligatory regulations. The microbiological requirements and the hygiene tasks connected with avoidance of chemical hazards were further described. Further, the tasks of hygiene to eliminate microbiological and chemical hazards in the dairy processing plant were described when producing milk and other dairy products. In the conclusion, the obligatory legal regulations concerning the tasks of hygiene in food production and processing were also provided.
Keywords: hygiene, production hygiene, milk acquisition hygiene, milk processing hygiene, microbiological and chemical aspects


dr inż. Krystyna Wiśniewska, mgr inż. Agnieszka Skwarek, prof. dr hab. Arnold Reps
Wpływ radiacji na trwałość i jakość mleka oraz produktów mleczarskich – część 3
Radiacyjne utrwalanie serów

Streszczenie
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że napromienianie dawką do 5 kGy może być z powodzeniem stosowane w serowarstwie. Napromienienie sera redukuje liczebność bakterii starterowych, patogennych oraz drożdży i pleśni. W połączeniu z chłodniczym przechowywaniem wydłuża przydatność sera do spożycia. Bezpośrednio po napromienieniu zaobserwowano niewielkie zmiany organoleptyczne, które podczas dojrzewania lub przechowywania sera ulegają zanikowi.
Słowa kluczowe: ser, napromienienie, dawka, zmiany

The effect of radiation on the durability and quality of milk and dairy products – part 3
Irradiation of cheeses

Abstract
The results of the conducted research allow to indicate irradiation with the dose of up to 5 kGy can be successfully used in cheese-making. Irradiation of the cheese reduces the number of starter bacteria, pathogenic bacteria as well as yeasts and moulds. It also in combination with cold storage, extends the shelf-life of cheese. Immediately after irradiation slight organoleptic changes were observed which then disappear during the ripening or storage of the cheese.
Keywords: cheese, irradiation, dose, changes

dr inż. Katarzyna Staniewska
Znaczenie kampanii społecznych na rynku mleka i produktów mlecznych

Streszczenie
Kampanie zrzeszające tematycznie organizacje tj. podmioty pozarządowe, rządowe, biznes i media, często oparte o współpracę z liderami opinii i influencerami, stają się obecnie najbardziej wiarygodnym, a także pożądanym społecznie przykładem dzielenia się informacjami i wiedzą w danym zakresie, a tym samym przyczyniają się do podnoszenia świadomości konsumentów. Taka forma przekazu może w przyszłości stać się kluczową formą komunikacji zasad zdrowego żywienia, wpisującego w dietę mleko i produkty mleczne.
Słowa kluczowe: kampania społeczna, komunikacja, mleko, produkty mleczne, rynek

The importance of social campaigns on the milk and milk products market
Abstract
Campaigns which unite thematic organizations, ie non-governmental, governmental, business and media entities, often based on cooperation with opinion leaders and influencers, are now the most credible and socially acceptable example of sharing information and knowledge in a given area, thus contributing to raising consumer awareness. This form of communication may in the future become a key form of communication of the principles of healthy nutrition, which includes milk and dairy products in the diet.
Keywords: social campaign, communication, milk, dairy products, market


dr inż. Marlena Piekut
Produkty mleczarskie z błonnikiem pokarmowym


Streszczenie
Artykuł nawiązuje do funkcjonalnych produktów żywnościowych. Wskazano na wartość żywieniową oraz technologiczną błonnika pokarmowego. Opisano polski rynek produktów mleczarskich z błonnikiem pokarmowym.
Słowa kluczowe: żywność funkcjonalna, wartość żywieniowa, wartość technologiczna, błonnik pokarmowy

Dairy products with dietary fiber
Abstract
The article refers to functional food products. The nutritional and technological value of dietary fiber was indicated. The Polish market for dairy products with dietary fiber has been described.
Keywords: functional food, nutritional value, technological value, dietary fiber

 

Spis treści:

pobierz w formacie PDF
Poprzednie numery: archiwum czasopisma archiwum czasopisma
Przegląd mleczarski - 7/2019
7/2019
Przegląd mleczarski - 6/2019
6/2019
Przegląd mleczarski - 5/2019
5/2019
Przegląd mleczarski - 4/2019
4/2019
Polecamy
WADIM PLAST Sp. z o.o od ponad 20 lat produkuje detale z tworzyw sztucznych.
Innowacyjny park technologiczny oraz hala o klasie czystości ISO 8 gwarantuje produkty wysokiej jakości do branży spożywczej. Wytwarzamy opakowania z tworzyw sztucznych o standardowych kształtach jak ...

TECCON Sp z o.o. Sp. komandytowa - automatyzacja procesów produkcyjnych.
Działalność firmy Teccon polega na projektowaniu oraz wykonywaniu maszyn i urządzeń służących do automatyzacji procesów produkcyjnych. Produkujemy maszyny przeznaczone do pakowania końcowego takie jak...

Firma Trepko to światowy producent urządzeń pakujących dla przemysłu spożywczego.
Możemy pochwalić się już ponad 70-letnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją w czołówce najlepszych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją maszyn pakujących....

Schoeller Allibert - lider produkcji opakowań z tworzywa sztucznego (RTP).
Prowadzi biura i placówki handlowe na całym świecie. Od ponad 50 lat patentuje i produkuje skrzyniopalety, palety plastikowe, pojemniki składane, sztaplowane, składane kontenery do produktów spożywczy...

Oferta PLAST-BOX dla mleczarstwa
Bazę asortymentu stanowią WIADRA: okrągłe, owalne, prostokątne o pojemności od 0,55l do 33,0l, z plombą, rączką. Opakowania wykonywane w dowolnej kolorystyce, według życzenia klienta. Zdobienie opakow...

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla mleczarstwa
Oferujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne obejmujące wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie: Skup, Produkcja, Magazyn Techniczny, Magazyn Wyrobów Gotowych, Opakowania, Sprzedaż, Współp...

RAT-GAR Zakład Remontu Kotłów Viessmann Salon Firmowy Grzegorz Ratajczak
W branży ciepłowniczej działamy od 1989 roku. Zakres prac, jakie wykonujemy obejmuje zarówno inwestycje indywidualne – ogrzewanie domów, mieszkań, jak i przemysłowe – kotłownie parowe ,wod...

Opakowania dla Ciebie
Eurobox Polska Sp. z o.o. jest wiodącym w Polsce producentem wysokiej jakości tektury falistej i opakowań. Firma wchodzi w skład dywizji Dunapack Packaging, największego branżowego producenta papieru,...
Mleczarstwo Foto
Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto
Hodowla bydła mlecznego na Farmie Fandie w Gwinei - Afryka
FAO
Cytaty
Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje (przysłowie).
Czy wiesz, że...
Pierwsza polska spółdzielnia mleczarska została założona w 1882r., w Pawłówku k.Buku
Firmy
więcej
Obsługa przetwórców
RAT-GAR Zakład Remontu Kotłów Viessmann Salon Firmowy Grzegorz Ratajczak
TECCON Sp z o.o. Sp. komandytowa
Romex Aleksander Wasilewski
Schoeller Allibert sp. z o.o.
Virgo Sp z o.o.
Cromo-Stal sp. z o.o.
EXPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

Obsługa producentów
Emiwo-Żywienie Zwierząt
C. Olsen Trading Sp. z o.o.
Packo Inox nv
Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.

Skup i przetwórstwo
Średzka Spółdzielnia Mleczarska JANA
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Grodzisku Mazowieckim
Foodcom SA

Wydawnictwa branżowe

Polski Sektor Mleczarski
Przegląd mleczarski
AGROBYDŁO

Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Regulamin   |   Informacja o cookies   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dodaj firmę Dodaj firmę   |   Katalog firm   |   Aktualności   |   Mięso
Copyright © 2001-2019 Horyzont. All rights reserved created by netMonster.pl