Szukaj:
   szukaj
Logowanie:
  loguj
Zamów Newsletter:
  zamów
Katalog produktów i firm
Pokaż produkty firmy
Szukaj   
  szukaj także w opisach
Obsługa przetwórstwa mleka (19)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Budownictwo przemysłowe (1)
Doradztwo
Handel (2)
Laboratoria
Maszyny i urządzenia (9)
Opakowania (7)
Oprogramowanie dla mleczarstwa (4)
Środki produkcji dla mleczarstwa
Transport - Spedycja - Logistyka (1)
Pozostałe (2)
Obsługa produkcji mleka (4)
Budownictwo inwentarskie (1)
Genetyka, inseminacja, rozród
Maszyny do produkcji i do transportu pasz
Mechanizacja udoju (1)
Mlekomaty
Obrót zwierzętami hodowlanymi (1)
Oprogramowanie dla produkcji mleka
Pasze i komponenty paszowe (2)
Środki higieny dla produkcji mleka
Środki do produkcji pasz (nasiona, nawozy, folie) (1)
Weterynaria, środki weterynaryjne i zootechniczne (1)
Wyposażenie obór i pastwisk
Firmy i spółdzielnie mleczarskie (14)
Przetwórstwo mleka i produktów mlecznych (14)

Region
 - dowolny -

 


Oferty
więcej
Obsługa przetwórców
Kompletne linie rozlewnicze Sprzedam
Kompletne linie rozlewnicze
Formowanie tacek oraz kartonów Sprzedam
Formowanie tacek oraz kartonów
Uniwersalne systemy pakujące Sprzedam
Uniwersalne systemy pakujące
Obsługa producentów
Obrót zwierzętami hodowlanymi Sprzedam
Obrót zwierzętami hodowlanymi
Linia Emilac Sprzedam
Linia Emilac
Belka pojedyncza pełna Sprzedam
Belka pojedyncza pełna
Skup i przetwórstwo
Serek wędzony w plastrach 150g Sprzedam
Serek wędzony w plastrach 150g
Mleko Sprzedam
Mleko
Mleko spożywcze Sprzedam
Mleko spożywcze
Produkty mleczne
wszystkie
Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) (5)
Mleko zagęszczone i skondensowane Mleko zagęszczone i skondensowane (3)
Mleko w proszku Mleko w proszku (3)
Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) (18)
Desery mleczne Desery mleczne (2)
Śmietany i śmietanki Śmietany i śmietanki (5)
Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) (17)
Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne) Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne)
Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) (1)
Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne) Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne)
Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych (1)
Wyroby seropodobne Wyroby seropodobne
Masła Masła (4)
Miksy tłuszczowe Miksy tłuszczowe
Kazeina Kazeina (3)
Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe (2)
Inne Inne
Czasopisma


Przegląd mleczarski
Numer: 10/2019
Cena: 13.00 zł

Dane wydawnictwa:

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. z o.o
01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 21
tel. 22 452 52 20, faks 22 632 17 98
e-mail: przeglad.mleczarski@lacpol.com.pl
www.pm.mleczarstwo.com

ZAMÓW TUTAJ >

Zamówienie prenumeraty lub poszczególnych numerów można składać poprzez e-sklep (link) lub kontaktując się bezpośrednio z Wydawcą.

Opis:

mgr inż. Konrad Wiśniewski
Użytkowanie mleczne bydła w Polsce i w krajach ościennych

Streszczenie
Produkcja mleka towarowego w Polsce od dziesięcioleci opiera się głównie na rasie holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej, a przetwórstwo mleka to jedna z najważniejszych gałęzi krajowej gospodarki rolnej. Jednakże użytkowanych mlecznie w Polsce jest także 11 innych ras. W krajach ościennych ten rodzaj produkcji zwierzęcej również jest silny i rozwijany na bazie głównie ras lokalnych. Produkcja mleka krowiego jest silnie uzależniona od samowystarczalności paszowej w gospodarstwach, a ta od warunków klimatycznych, na które składają się między innymi opady atmosferyczne, jak również długość okresu wegetacji roślin. Polska i kraje ościenne charakteryzują się dobrymi warunkami przyrodniczymi dla chowu bydła użytkowanego mlecznie. Hodowla bydła lokuje się zaraz obok hodowli drobiu oraz trzody chlewnej. Od tej grupy zwierząt gospodarczych pozyskuje się bowiem nie tylko mleko, ale również mięso, które jest wartościowym produktem żywnościowym. Wyróżniającą zaletą mleka jest natomiast znaczna zawartość białka i całej gamy substancji biologicznie czynnych, niezbędnych do prawidłowo zbilansowanej codziennej diety ludzi w różnym wieku [2, 3]. Mleko krowie spożywane jest w postaci surowej, jak i wykorzystywane do produkcji mleka w proszku, masła, napojów mlecznych fermentowanych, serów i wyrobów z tzw. galanterii mleczarskiej. Niektóre z tych produktów stosowane są jako dodatek do wielu innych produktów, na przykład ciast i innego rodzaju wypieków. Mleko jako surowiec dla przemysłu mleczarskiego pozyskiwane jest głównie od krów ras typowo mlecznych. W pracy dokonano przeglądu najczęściej wykorzystywanych ras bydła, użytkowanych mlecznie w Polsce i krajach ościennych.
Słowa kluczowe: bydło, użytkowanie mleczne, cechy użytkowe

Milk performance of cattle in Poland and neighboring countries
Abstract
Commodity milk production in Poland for decades has been based mainly on the Holstein-Friesian black-and-white variety and milk production is one of the main branches of agriculture both in Poland and in the world.  However, in Poland are used  other eleven breeds cattle. In neighboring countries, this type of animal production is also strong and developed based mainly on local breeds. Cow's milk production is heavily dependent on self-sufficiency in feed on farms, and this on climatic conditions, which include atmospheric precipitation, as well as the length of the vegetation period. Poland and neighboring countries are characterized by good natural conditions for cattle breeding and milk production. Cattle breeding is located next to poultry and pig farming. Not only milk, but also meat, which is a valuable food product, is obtained from this group of farm animals. The distinctive advantage of milk is the significant content of protein and a whole range of active biologically substances necessary for a properly balanced daily diet of people of all ages [2,3]. Cow's milk is consumed in raw form, and is used to produce powdered milk, butter, fermented milk drinks, cheese and products from the so-called dairy products. Some of these products are used in addition to many other products, such as cakes and other types of baked goods. Milk as a raw material for the dairy industry is obtained mainly from typical dairy cows. The paper reviews the most commonly used dairy breeds in Poland and neighboring countries.
Keywords: cattle, dairy use, performance traits

dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW
Dochodowość pracy rolnika i jego rodziny w gospodarstwach rolniczych ukierunkowanych na produkcję mleka – ocena zmian w wybranych krajach UE po 2010 roku

Streszczenie
W artykule zaprezentowano wydajność i dochodowość pracy w rodzinnych gospodarstwach mlecznych w Polsce, Danii, Niemczech, Francji, Irlandii i Holandii. Dane pochodziły z sytemu FADN i obejmowały lata 2010, 2015 i 2017. Dodatkowo zaprezentowano zmiany w koncentracji chowu bydła i produkcji mleka w polskich gospodarstwach w latach 2015-2018.
Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń, dochodowość pracy w polskich gospodarstwach była ściśle związana ze skalą produkcji. Przeciętnie gospodarstwa mleczne, utrzymujące do 20 krów, osiągały bardzo niską dochodowość pracy, która była mniejsza niż najniższe wynagrodzenie w gospodarce. Gospodarstwa mleczne utrzymujące powyżej 60 krów osiągały dochodowość pracy większą niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce.
Słowa kluczowe: gospodarstwa mleczne, dochodowość pracy, koncentracja produkcji mleka

Profitability of a farmer's and his family's work on dairy farms – assessment of changes in selected EU countries after 2010
Abstract
The article presents the productivity and profitability of work in family dairy farms in Poland, Denmark, Germany, France, Ireland and the Netherlands. The data came from the FADN system and concerned the years 2010, 2015 and 2017. In addition, changes in the concentration of milk production on Polish farms in 2015-2018 were presented.
The research shows that the profitability of work on Polish farms was related to the scale of milk production. On average, dairy farms keeping up to 20 cows had very low labor profitability, which was less than the lowest salary in the national economy. Dairy farms with more than 60 cows achieved labor profitability higher than the average wage in the national economy.
Keywords: dairy farms, labor profitability, concentration of milk production

mgr inż. Aleksandra Kalińska, dr hab. Marcin Gołębiewski
Nanocząstki srebra i miedzi – alternatywa dla antybiotyków w leczeniu mastitis?

Streszczenie
Mastitis, to stan zapalny rozwijający się w gruczole mlekowym krów, mający wieloczynnikowe podłoże. Choroba ta jest jednym z największych problemów w stadach bydła mlecznego, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Powoduje ona ogromne straty dla producentów mleka, ponieważ negatywnie wpływa na skład mleka i jego jakość technologiczną. Przyczynami mastitis mogą być różne patogeny: bakterie, grzyby czy nawet algi oraz takie czynniki jak stres, urazy czy toksyny. Na rynku nadal brakuje skutecznych preparatów do profilaktyki, a leczenie mastitis jest często utrudnione ze względu na oporność bakterii.
Słowa kluczowe: mastitis, zapalenie wymienia, nanocząstki, srebro, miedź

Silver and copper nanoparticles – alternative for antibiotics in mastitis treatment?
Abstract
Mastitis is an mammary gland inflammation with multifactorial etiology. This disease is one of the biggest problems in dairy cows farms in Poland but also in other parts of the world. It generates high losses for milk producers, because of negative influence of mastitis on milk composition and it technological value. Mastitis can be caused by different pathogens: bacteria, fungi or even algae and also stress, injuries or toxins. There is still a shortage of effective preventive preparations on the market, and mastitis treatment is often difficult due to bacterial resistance.
Keywords: mastitis, udder inflammation, nanoparticles, silver, copper

inż. Joanna Kulikowska
Żywienie bydła – sianokiszonki, wzbogacanie i wpływ na metabolizm

Streszczenie
Żywienie bydła to najważniejszy czynnik, który wpływa na wydajność i na skład mleka, a więc również na zysk hodowcy. Wszystkie błędy popełnione w żywieniu powodują spadek wydajności, jak również prowadzą do znacznego pogorszenia się stanu zdrowia zwierząt, między innymi wystąpienia chorób metabolicznych. Podstawą żywienia bydła mlecznego są pasze objętościowe. Z tego powodu każdy hodowca powinien zwracać uwagę na zasady produkcji przede wszystkim sianokiszonek. W żywieniu bydła mlecznego niejednokrotnie pomocne są dodatki paszowe, pozwalające na polepszenie zdrowotności i wydajności krów, takie jak tłuszcz chroniony czy selen.
Słowa kluczowe: żywienie, dodatki paszowe, tłuszcz chroniony, selen, sianokiszonka, choroby metaboliczne

Cattle nutrition – grass-silage, improvement and effect on metabolism
Abstract
Dairy nutrition is the most important factor that have effect on catlle performance and milk composition, therefore also on farmer profit. All mistakes made in nutrition can have an influence on decrease in performance, as well as can lead to a significant deterioration of animal health – including the occurrence of metabolic diseases. The basis in dairy cattle feeding are volume feeds. Because of that every farmer should pay attention to the main rules of production mainly grass silage. Feed additives can also improve cow’s health and performance. Protected fat and selenium are often helpful in feeding dairy cattles.
Keywords: nutrition, feed additives, protected fat, selenium, grass-silage, metabolic diseases

Spis treści:

pobierz w formacie PDF
Poprzednie numery: archiwum czasopisma archiwum czasopisma
Przegląd mleczarski - 9/2019
9/2019
Przegląd mleczarski - 8/2019
8/2019
Przegląd mleczarski - 7/2019
7/2019
Przegląd mleczarski - 6/2019
6/2019
Polecamy
Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu poszukuje kandydata na stanowisko  Kierownik Produkcji
Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu poszukuje kandydata na stanowisko Kierownik Produkcji Wymagania: - wykształcenie wyższe kierunek Technologia mleczarska lub pokrewny, - minimum 3-letnie...

WADIM PLAST Sp. z o.o od ponad 20 lat produkuje detale z tworzyw sztucznych.
Innowacyjny park technologiczny oraz hala o klasie czystości ISO 8 gwarantuje produkty wysokiej jakości do branży spożywczej. Wytwarzamy opakowania z tworzyw sztucznych o standardowych kształtach jak ...

TECCON Sp z o.o. Sp. komandytowa - automatyzacja procesów produkcyjnych.
Działalność firmy Teccon polega na projektowaniu oraz wykonywaniu maszyn i urządzeń służących do automatyzacji procesów produkcyjnych. Produkujemy maszyny przeznaczone do pakowania końcowego takie jak...

Firma Trepko to światowy producent urządzeń pakujących dla przemysłu spożywczego.
Możemy pochwalić się już ponad 70-letnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją w czołówce najlepszych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją maszyn pakujących....

Schoeller Allibert - lider produkcji opakowań z tworzywa sztucznego (RTP).
Prowadzi biura i placówki handlowe na całym świecie. Od ponad 50 lat patentuje i produkuje skrzyniopalety, palety plastikowe, pojemniki składane, sztaplowane, składane kontenery do produktów spożywczy...

Oferta PLAST-BOX dla mleczarstwa
Bazę asortymentu stanowią WIADRA: okrągłe, owalne, prostokątne o pojemności od 0,55l do 33,0l, z plombą, rączką. Opakowania wykonywane w dowolnej kolorystyce, według życzenia klienta. Zdobienie opakow...

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla mleczarstwa
Oferujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne obejmujące wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie: Skup, Produkcja, Magazyn Techniczny, Magazyn Wyrobów Gotowych, Opakowania, Sprzedaż, Współp...

RAT-GAR Zakład Remontu Kotłów Viessmann Salon Firmowy Grzegorz Ratajczak
W branży ciepłowniczej działamy od 1989 roku. Zakres prac, jakie wykonujemy obejmuje zarówno inwestycje indywidualne – ogrzewanie domów, mieszkań, jak i przemysłowe – kotłownie parowe ,wod...
Mleczarstwo Foto
Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto
Zanikające skanseny w produkcji mleka
FAO
Cytaty

Krowa, która nie jada z bykiem jada wcześniej lub później. (Kołysanka galicyjska - Hiszpania)

Czy wiesz, że...
Zawartość tłuszczu, laktozy i cholesterolu w mleku wielbłądzim jest niska, natomiast ma wysoką zawartość sodu, potasu, magnezu, jodu, witaminy C.
Firmy
więcej
Obsługa przetwórców
Foodcom SA
ECOR PRODUCT Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREWMAX Tadeusz Sąsiadek i Wspólnicy Sp. J.
Packo Inox nv
C. Olsen Trading Sp. z o.o.
WADIM PLAST SP. Z O.O.
Schoeller Allibert sp. z o.o.

Obsługa producentów
Emiwo-Żywienie Zwierząt
Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.

Skup i przetwórstwo
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ozorkowie
LAKTOPOL-A ZM sp. z o.o. Łosice
LAKTOPOL PPHU sp. z o.o. Suwałki

Wydawnictwa branżowe

Polski Sektor Mleczarski
Przegląd mleczarski
AGROBYDŁO

Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Regulamin   |   Informacja o cookies   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dodaj firmę Dodaj firmę   |   Katalog firm   |   Aktualności   |   Mięso
Copyright © 2001-2019 Horyzont. All rights reserved created by netMonster.pl