Szukaj:
   szukaj
Logowanie:
  loguj
Zamów Newsletter:
  zamów
Katalog produktów i firm
Pokaż produkty firmy
Szukaj   
  szukaj także w opisach
Obsługa przetwórstwa mleka (18)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Budownictwo przemysłowe (1)
Doradztwo (1)
Handel (2)
Laboratoria
Maszyny i urządzenia (8)
Opakowania (6)
Oprogramowanie dla mleczarstwa (4)
Środki produkcji dla mleczarstwa
Transport - Spedycja - Logistyka (1)
Pozostałe (3)
Obsługa produkcji mleka (4)
Budownictwo inwentarskie (1)
Genetyka, inseminacja, rozród
Maszyny do produkcji i do transportu pasz
Mechanizacja udoju (1)
Mlekomaty
Obrót zwierzętami hodowlanymi (1)
Oprogramowanie dla produkcji mleka
Pasze i komponenty paszowe (2)
Środki higieny dla produkcji mleka
Środki do produkcji pasz (nasiona, nawozy, folie) (1)
Weterynaria, środki weterynaryjne i zootechniczne (1)
Wyposażenie obór i pastwisk
Firmy i spółdzielnie mleczarskie (15)
Przetwórstwo mleka i produktów mlecznych (15)

Region
 - dowolny -

 


Oferty
więcej
Obsługa przetwórców
Pojemnik IBC do przewozu cieczy Combo Excelsior Sprzedam
Pojemnik IBC do przewozu cieczy Combo Excelsior
Automatyczne maszyny do pakowania w kostki Sprzedam
Automatyczne maszyny do pakowania w kostki
Etykietarki Sprzedam
Etykietarki
Obsługa producentów
Linia Protect Sprzedam
Linia Protect
IN - Leckmin Sprzedam
IN - Leckmin
Podłogi rusztowe do hodowli bydła - DRILLING SYSTEM (Nowość) Sprzedam
Podłogi rusztowe do hodowli bydła - DRILLING SYSTEM (Nowość)
Skup i przetwórstwo
Mleko Jersey 500ml Sprzedam
Mleko Jersey 500ml
Mleko zagęszczone niesłodzone Sprzedam
Mleko zagęszczone niesłodzone
Śmietanka 30% wiadro Sprzedam
Śmietanka 30% wiadro
Produkty mleczne
wszystkie
Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) (6)
Mleko zagęszczone i skondensowane Mleko zagęszczone i skondensowane (3)
Mleko w proszku Mleko w proszku (4)
Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) (20)
Desery mleczne Desery mleczne (2)
Śmietany i śmietanki Śmietany i śmietanki (8)
Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) (28)
Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne) Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne)
Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) (1)
Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne) Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne)
Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych (1)
Wyroby seropodobne Wyroby seropodobne
Masła Masła (6)
Miksy tłuszczowe Miksy tłuszczowe
Kazeina Kazeina (3)
Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe (2)
Inne Inne
Czasopisma


Przegląd mleczarski
Numer: 2/2019
Cena: 13.00 zł

Dane wydawnictwa:

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. z o.o
01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 21
tel. 22 452 52 20, faks 22 632 17 98
e-mail: przeglad.mleczarski@lacpol.com.pl
www.pm.mleczarstwo.com

ZAMÓW TUTAJ >

Zamówienie prenumeraty lub poszczególnych numerów można składać poprzez e-sklep (link) lub kontaktując się bezpośrednio z Wydawcą.

Opis:

prof. dr hab. Zdzisław Żbikowski

Nowe trendy w przetwórstwie żywności

Streszczenie

W pracy przedstawiono niektóre nowe trendy w przetwórstwie żywności. Dotyczą one głównie technologii membranowej, nadkrytycznej płynnej i biotechnologii, szczególnie w odniesieniu do żywności funkcjonalnej, naturalnie wzbogaconej, probiotycznej i prebiotycznej.

Słowa kluczowe: żywność, przetwórstwo, membrany, biotechnologia

New trends in food processing

Abstract

In this work presented some of the new trends in food processing. This processes based on technology; membrane, supercritical fluid and biotechnology, mainly applied to obtain functional food, enriched foods, probiotics and prebiotics.

Keywords: food, processing, membranes, biotechnology

 

prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński

Zrównoważony rozwój – zrównoważony produkt a mleczarstwo

Streszczenie

Praca niniejsza jest próbą przedstawienia problemu zrównoważonego rozwoju jako niekwestionowanego, aktualnie koniecznego kierunku realizowania zadań gospodarczych w mleczarstwie. We wstępie pracy zwrócono uwagę na konieczność pobudzenia solidarności społecznej, niezbędnej do zwiększenia efektywności zrównoważonego rozwoju. Następnie zaprezentowano koncepcję zrównoważonego rozwoju akcentując jego główną ideę, którą jest trwały rozwój oraz zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez umniejszania szans przyszłych pokoleń. Stąd w dalszej części pracy przybliżono działania będące realizacją koncepcji zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach hodowlanych pozyskujących mleko. Następnie wskazano działania przedsiębiorstw produkcyjnych, które w toku produkcji wyrobów mleczarskich powodują emisję zanieczyszczeń. Dążą one do zrównoważenia trzech celów – gospodarczego, środowiskowego i społecznego, których realizacja wymaga właściwego zarządzania zasobami naturalnymi, w tym ochronę powietrza atmosferycznego, ochronę zasobów wodnych oraz gleby, głównie przed odpadami. Wiąże się to dzisiaj z coraz bardziej akcentowanym nowym kierunkiem określanym „filozofią zrównoważonego produktu”, w tym przypadku w odniesieniu do mleka i produktów mleczarskich. Dlatego w dalszej części omówiono pojęcie zrównoważonego produktu w odniesieniu do rozwoju zrównoważonego. Przedstawiono też relację konsument – zachowania zakupowe a zrównoważony rozwój rynku produktów mleczarskich. W podsumowaniu przedstawiono umiejscowienie zrównoważonego produktu w towaroznawstwie.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, rolnictwo zrównoważone, mleczarstwo, zrównoważony produkt, towaroznawstwo

Sustainable development – sustainable products and the dairy industry

Abstract

This paper analyses sustainable development as an indisputable and currently necessary direction of economic operations in the dairy industry. In the introduction, attention is paid to the necessity of engaging community solidarity, which is crucial for boosting sustainable development efficiency. The concept of sustainable development is also described, including its main idea of durable development to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Moreover, measures applied to realise the concept of the sustainable development in dairy farms are presented. Further, activities undertaken by dairy production plants, which emit pollution, are indicated. These plants pursue three objectives – economic, environmental and social, whose realisation requires proper management of natural resources, including the protection of ambient air, aquatic resources and soil, mainly against waste. The above is related to the increasingly strongly-accentuated movement referred to as “philosophy of a sustainable product” – in this case, milk and dairy products. Therefore, in the subsequent parts of the article the notion of a sustainable product is described in regard to sustainable development. Moreover, the relationship between consumer – purchasing behaviour and sustainable development of the dairy product market is presented. In the conclusion, the place of a sustainable product in the commodity science is discussed.

Keywords: sustainable development, sustainable agriculture, dairy industry, sustainable product, commodity science

 

dr inż. Waldemar Dzwolak

Wymagania ISO 22000: 2018 – cz. 4

Funkcjonowanie – nadzór nad zagrożeniami, aktualizacja PRP i planu nadzoru nad zagrożeniami

Streszczenie

Artykuł jest kontynuacją cyklu opracowań dotyczących normy ISO 22000: 2018. W opracowaniu przedstawiono obszar wymagań normy ISO 22000 dotyczący funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, w zakresie nadzoru nad zagrożeniami, aktualizacji programów warunków wstępnych PRP i planu nadzoru nad zagrożeniami. Artykuł zawiera charakterystykę wytycznych normy odnoszących się do etapów wstępnych do analizy zagrożeń, zakresu analizy zagrożeń, walidacji środków kontroli i ich kombinacji oraz planu nadzoru nad zagrożeniami (planu HACCP/OPRP). W artykule opisano składowe planu nadzoru nad zagrożeniami z uwzględnieniem granic krytycznych, kryteriów działania, monitorowania CCP i OPRP, a także z uwzględnieniem korekcji i działań korygujących. Opis wymagań normy wzbogacono o innowacyjny sposób uproszczenia klasycznego arkusza analizy zagrożeń z wykorzystaniem diagramu matrycowego typu T.

Słowa kluczowe: analiza zagrożeń, diagram matrycowy typu T, bezpieczeństwo żywności, ISO 22000, funkcjonowanie, nadzór nad zagrożeniami, PRP, plan HACCP/OPRP

ISO 22000: 2018 requirements – part 4

Operation – hazard control, updating the PRPs and the hazard control plan

Abstract

The article continues a set of publications describing requirements of the ISO 22000: 2018 standard. In the paper an area of the ISO 22000 standard relating to operation of the food safety management systems in the field of hazard control, updating the information specifying the PRPs and the hazard control plan. The paper contains characteristics of the requirements focused on preliminary steps to enable hazard analysis, validation of control measures and combination of control measures as well as the hazard control plan (HACCP/OPRP plan). In the article some components of the hazard control plan are described including critical limits, action criteria, monitoring systems at CCPs and for OPRPs and corrections/corrective actions. Presentation of the ISO 22000 requirements has been enriched with an innovative simplification of a classic hazard analysis sheet with application of T-shaped matrix diagram.

Keywords: hazard analysis, T-shaped matrix diagram, food safety, ISO 22000, operation, hazard control, PRPs, HACCP/OPRP plan

 

dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW

Zmienność cen skupu mleka w wybranych mleczarniach z UE, USA i Nowej Zelandii – ocena w latach 2007-2018 i przewidywania na przyszłość

Streszczenie

Celem głównym artykułu było przedstawienie poziomu i zmienności cen skupu mleka w Polsce i innych krajach na świecie (głównie w pozostałych krajach UE, USA i Nowej Zelandii) w latach 2007-2018. Dodatkowo opisano mechanizmy stabilizacji cen skupu mleka w czasie, występujące na poziomie krajowym, całej UE oraz w wybranych polskich mleczarniach. Badania przeprowadzono na podstawie materiałów publikowanych przez Holenderską Federację Rolnictwa i Ogrodnictwa (Dutch Federation of Agriculture and Horticulture) we współpracy z EDF (European Dairy Farmers) oraz materiałów publikowanych przez GUS.

Jak wynika z przeprowadzonych analiz ceny skupu mleka w mleczarniach europejskich, USA i Nowej Zelandii w latach 2009-2018 były bardzo zbliżone. Kierunek zmian cen skupu mleka w Nowej Zelandii znajdował odzwierciedlenie w zmianach cen skupu mleka w badanych mleczarniach UE i USA. Średnie ceny oferowane polskim producentom mleka były w latach 2007-2018 na podobnym poziomie, co oferowane przeciętnie w badanych mleczarniach z UE. Liberalizacja polityki rolnej UE w sektorze mleczarstwa, realizowana po 2003 r., skutkuje zwiększeniem konkurencji międzynarodowej i większą zmiennością w czasie cen skupu mleka. Sytuacja ta zmusza przetwórców (mleczarnie) do aktywnego włączania się w proces jeszcze głębszej współpracy pomiędzy rolnikami a przetwórcami. Aby to realizować potrzebne są dobre mechanizmy informacyjne. Przetwórcy muszą szybko dzielić się informacją o sytuacjach na rynkach światowych i wynikających z tego konsekwencjach z rolnikami.

Słowa kluczowe: ceny skupu mleka, polityka rolna, gospodarstwa mleczne, mleczarnie

Volatility of milk purchase prices in selected dairies from the EU, USA and New Zealand – assessment in 2007-2018 and predictions for the future

Abstract

The aim of the article was to present the level and volatility of milk purchase prices in Poland and other countries in the world (mainly in other EU countries, USA and New Zealand) in 2007-2018. The researches have been carried out on the basis of materials published by the Dutch Federation of Agriculture and Horticulture in cooperation with EDF (European Dairy Farmers) and materials published by the Central Statistical Office (GUS). According to the analyzes, that have been made in European Union, USA and New Zealand dairies, of the milk purchase prices they were very similar in 2009-2018. The change in milk purchase prices in New Zealand caused changes in milk purchase prices in the EU and the USA. The average prices that have been offered to Polish dairy farms were in 2007-2018 at a similar level as the average prices in the EU. The liberalization of EU agricultural policy in the dairy sector, which has been implemented after 2003, results in increased international competition and greater volatility in time of milk purchase prices.

Keywords: milk prices, agricultural policy, dairy farms, dairies

Spis treści:

pobierz w formacie PDF
Poprzednie numery: archiwum czasopisma archiwum czasopisma
Przegląd mleczarski - 01/2019
01/2019
Przegląd mleczarski - 12/2018
12/2018
Przegląd mleczarski - 11/2018
11/2018
Przegląd mleczarski - 10/2018
10/2018
Polecamy
Firma Trepko to światowy producent urządzeń pakujących dla przemysłu spożywczego.
Możemy pochwalić się już ponad 70-letnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją w czołówce najlepszych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją maszyn pakujących....

Schoeller Allibert - lider produkcji opakowań z tworzywa sztucznego (RTP).
Prowadzi biura i placówki handlowe na całym świecie. Od ponad 50 lat patentuje i produkuje skrzyniopalety, palety plastikowe, pojemniki składane, sztaplowane, składane kontenery do produktów spożywczy...

Oferta PLAST-BOX dla mleczarstwa
Bazę asortymentu stanowią WIADRA: okrągłe, owalne, prostokątne o pojemności od 0,55l do 33,0l, z plombą, rączką. Opakowania wykonywane w dowolnej kolorystyce, według życzenia klienta. Zdobienie opakow...

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla mleczarstwa
Oferujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne obejmujące wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie: Skup, Produkcja, Magazyn Techniczny, Magazyn Wyrobów Gotowych, Opakowania, Sprzedaż, Współp...

RAT-GAR Zakład Remontu Kotłów Viessmann Salon Firmowy Grzegorz Ratajczak
W branży ciepłowniczej działamy od 1989 roku. Zakres prac, jakie wykonujemy obejmuje zarówno inwestycje indywidualne – ogrzewanie domów, mieszkań, jak i przemysłowe – kotłownie parowe ,wod...

Opakowania dla Ciebie
Eurobox Polska Sp. z o.o. jest wiodącym w Polsce producentem wysokiej jakości tektury falistej i opakowań. Firma wchodzi w skład dywizji Dunapack Packaging, największego branżowego producenta papieru,...

Producent cystern i aparatury kontrolno-pomiarowej do mleka
Firma ROMEX swoją działalnością obejmuje całokształt zagadnień związanych z odbiorem mleka od dostawców, począwszy od serwisu urządzeń i produkcji gotowych instalacji, sprzedaż podzespołów i materiałó...
Mleczarstwo Foto
Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto
Święte krowy w Indiach
FAO
Cytaty
Czyje krowy, tegoż i mleko (powiedzenie)
Czy wiesz, że...
Pierwsza polska spółdzielnia mleczarska została założona w 1882r., w Pawłówku k.Buku
Firmy
więcej
Obsługa przetwórców
TREPKO S.A.
Schoeller Allibert sp. z o.o.
EXPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
FlexLink Systems Polska Sp. z o.o.
ASP Kancelaria Patentowa
Romex Aleksander Wasilewski
C. Olsen Trading Sp. z o.o.

Obsługa producentów
Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.
Packo Inox nv
Emiwo-Żywienie Zwierząt

Skup i przetwórstwo
POLINDUS sp. z o.o.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Limanowa
POLINDUS - ZP w Gąsewie

Wydawnictwa branżowe

Polski Sektor Mleczarski
Przegląd mleczarski
AGROBYDŁO

Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Regulamin   |   Informacja o cookies   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dodaj firmę Dodaj firmę   |   Katalog firm   |   Aktualności   |   Mięso
Copyright © 2001-2019 Horyzont. All rights reserved created by netMonster.pl