Szukaj:
   szukaj
Logowanie:
  loguj
Zamów Newsletter:
  zamów
Katalog produktów i firm
Pokaż produkty firmy
Szukaj   
  szukaj także w opisach
Obsługa przetwórstwa mleka (19)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Budownictwo przemysłowe (1)
Doradztwo
Handel (2)
Laboratoria
Maszyny i urządzenia (9)
Opakowania (7)
Oprogramowanie dla mleczarstwa (4)
Środki produkcji dla mleczarstwa
Transport - Spedycja - Logistyka (1)
Pozostałe (2)
Obsługa produkcji mleka (4)
Budownictwo inwentarskie (1)
Genetyka, inseminacja, rozród
Maszyny do produkcji i do transportu pasz
Mechanizacja udoju (1)
Mlekomaty
Obrót zwierzętami hodowlanymi (1)
Oprogramowanie dla produkcji mleka
Pasze i komponenty paszowe (2)
Środki higieny dla produkcji mleka
Środki do produkcji pasz (nasiona, nawozy, folie) (1)
Weterynaria, środki weterynaryjne i zootechniczne (1)
Wyposażenie obór i pastwisk
Firmy i spółdzielnie mleczarskie (14)
Przetwórstwo mleka i produktów mlecznych (14)

Region
 - dowolny -

 


Oferty
więcej
Obsługa przetwórców
Oprogramowanie i sterowniki Sprzedam
Oprogramowanie i sterowniki
Urządzenia pomiarowe Sprzedam
Urządzenia pomiarowe
Wiaderka i pudełka PP Sprzedam
Wiaderka i pudełka PP
Obsługa producentów
IN - Combilac PLus Sprzedam
IN - Combilac PLus
Słupki betonowe do ogrodzeń Sprzedam
Słupki betonowe do ogrodzeń
Wstępne schładzanie mleka Sprzedam
Wstępne schładzanie mleka
Skup i przetwórstwo
Serek o smaku waniliowym 250g Sprzedam
Serek o smaku waniliowym 250g
Mleko spożywcze Sprzedam
Mleko spożywcze
Maślanka Sprzedam
Maślanka
Produkty mleczne
wszystkie
Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) (5)
Mleko zagęszczone i skondensowane Mleko zagęszczone i skondensowane (3)
Mleko w proszku Mleko w proszku (3)
Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) (18)
Desery mleczne Desery mleczne (2)
Śmietany i śmietanki Śmietany i śmietanki (5)
Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) (17)
Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne) Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne)
Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) (1)
Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne) Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne)
Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych (1)
Wyroby seropodobne Wyroby seropodobne
Masła Masła (4)
Miksy tłuszczowe Miksy tłuszczowe
Kazeina Kazeina (3)
Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe (2)
Inne Inne
Czasopisma


Przegląd mleczarski
Numer: 6/2019
Cena: 13.00 zł

Dane wydawnictwa:

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. z o.o
01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 21
tel. 22 452 52 20, faks 22 632 17 98
e-mail: przeglad.mleczarski@lacpol.com.pl
www.pm.mleczarstwo.com

ZAMÓW TUTAJ >

Zamówienie prenumeraty lub poszczególnych numerów można składać poprzez e-sklep (link) lub kontaktując się bezpośrednio z Wydawcą.

Opis:

dr hab. inż. Marcin Zieliński, prof. UWM; dr hab. inż. Marcin Dębowski, prof. UWM

Streszczenie

Artykuł opisuje możliwość zastosowania procesu anaerobowego w oczyszczaniu wysokostężonych ścieków pochodzących z przemysłu spożywczego. Wskazano niższy koszt

oczyszczania beztlenowego w porównaniu z klasycznymi metodami tlenowymi. Przedstawiono również inne zalety beztlenowego oczyszczania np. znacząco niższy w porównaniu do procesów tlenowych przyrost osadu nadmiernego, praca przy znacznie wyższych obciążeniach zarówno biomasy, jak i objętości ładunku zanieczyszczeń, mniejsza kubatura itp. Wskazano wytyczne ogólne dla konstrukcji reaktorów beztlenowych.
W publikacji zaprezentowano wyniki prac badawczych i konstrukcyjnych przeprowadzonych w ramach projektu pt. „Inkubator innowacyjności plus”.

Słowa kluczowe: beztlenowy reaktor, oczyszczanie ścieków mleczarskich, labiryntowy beztlenowy reaktor, ścieki mleczarskie

An innovative technological solution labyrinthine anaerobic reactor for the treatment of dairy sewage

Abstract

The article describes the possibility of applying the anaerobic process in the treatment of highly concentrated wastewater from the food industry. The lower cost of anaerobic treatment is indicated in comparison with the classic oxygen methods.

It also presents other advantages of the anaerobic treatment eg. Substantially lower compared to the growth proces of aerobic sludge excess, working at a much higher loads

both the biomass and the volume of the pollution load, the smaller cubic like. Pointed general guidelines for the construction of anaerobic reactors. The publication presents the results of research and construction works carried out under the project entitled “Incubator of Innovation plus”.

Keywords: anaerobic reactor, wastewater treatment dairy, labyrinthine anaerobic reactor, dairy sewage

 

dr inż. Waldemar Dzwolak

Uproszczone podejście do zasad HACCP w niektórych zakładach obrotu żywnością i darów żywnościowych – druga opinia naukowa ekspertów Panelu ds. Zagrożeń Biologicznych (BIOHAZ) EFSA

Streszczenie

Elastyczność w podejściu do zasad HACCP wdrażanych w małych firmach produkcji żywności od wielu lat pozostaje aktualnym problemem. W artykule przedstawiono wytyczne ekspertów Panelu ds. Zagrożeń Biologicznych (BIOHAZ) EFSA zawarte w drugiej opinii naukowej opublikowanej pod koniec 2018 r. W opracowaniu scharakteryzowano 17 programów warunków wstępnych (PRP) zdefiniowanych w opracowaniu BIOHAZ EFSA, stanowiących bazę uproszczonego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wytyczne te mają zastosowanie w małych zakładach obrotu żywnością (supermarketach, centrach dystrybucji żywności, restauracjach) i organizacjach zajmujących się dystrybucją darów żywnościowych. Artykuł zawiera przykład uproszczonej analizy zagrożeń dla etapów/działań mających zastosowanie we wszystkich ww. zakładach.

Słowa kluczowe: systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności, uproszczony HACCP, małe firmy, Panel BIOHAZ, PRP, HACCP, EFSA

Simplified approach to HACCP principles in certain food retailing establishments and food donations – second scientific opinion of EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ)

Abstract

Flexible approach to HACCP principles being implemented in small food businesses since many years still remains as an emerging problem. In article some guidelines developed by the EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ) experts included in the second scientific opinion published in the end of 2018 are presented. Also in the paper a short characterization of 17 prerequisite programmes (PRP) developed by the BIOHAZ EFSA Panel posing a pillar for the simplified food safety management system is presented. Described guideline can be applicated in certain small-sized food establishments including supermarkets, food distribution centres, restaurants and food donations. Moreover, the article contains an example of simplified hazard analysis in terms of steps/activities being applicated in all types of the aforementioned food establishments.

Keywords: food safety management systems, simplified HACCP, small food businesses, BIOHAZ Panel, PRPs, HACCP, EFSA

dr inż. Marlena Piekut

 

Rynek produktów mleczarskich bez dodatku cukru

Celem artykułu jest przedstawienie oferty produktów mleczarskich w Polsce bez dodatku cukru lub z ograniczoną jego ilością.

Słowa kluczowe: bez cukru, jogurty, spożycie

The market for dairy products without added sugar

Abstract

The aim of the paper is to present an offer of dairy products in Poland without added sugar or with limited amount of sugar.

Keywords: no sugar, yoghurt, consumption

 

prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński

Chemiczne aspekty higieny żywności – pozytywne chemiczne składniki mleka – cz.6. Składniki azotowe – białka i inne związki

Streszczenie

Praca dotyczy chemicznych aspektów higieny żywności jako postępowania zmierzającego do zagwarantowania w żywności pełnej obecności niezbędnych dla organizmu chemicznych składników. Tym razem zwrócono uwagę na składniki azotowe mleka krowiego, które reprezentują białka mleka. Po scharakteryzowaniu substancji azotowych omówiono czynniki decydujące o zawartości białek w mleku krowim oraz przedstawiono przeciętną ich zawartość w mleku towarowym oraz w wybranych produktach mleczarskich. Następnie przedstawiono mechanizm powstawania białek mleka w wymieniu oraz ich podstawowy skład. Omówiono kazeiny mleka, przedstawiając ich frakcje oraz ich udział w ogólnej zawartości kazeiny. Następnie omówiono tzw. białka serwatkowe mleka, w tym albuminy (beta-laktoglobulinę, alfa-laktoalbuminę) oraz globuliny (immunoglobulinę) oraz należące do białek serwatkowych – proteazy, peptony oraz inne białka mleka. Następnie przedstawiono i scharakteryzowano najważniejsze aminokwasy mleka krowiego, które uważne są za niezbędne. Omówiono też znaczenie białek mleka w żywieniu człowieka, podkreślając ich udokumentowane działanie prozdrowotne. Działanie to wiąże się z wyjątkowym potencjałem immunostymulacyjnym białek mleka oraz powstających z nich peptydów. W dalszej części artykułu przybliżono znaczenie białek mleka w technologii serowarskiej i innych produktów. W podsumowaniu przedstawiono pojawiające się w dostępnym piśmiennictwie informacje o możliwie szkodliwym oddziaływaniu białka zwierzęcego, w tym białek mleka na organizm człowieka.

Słowa kluczowe: substancje azotowe, białka mleka, zawartość, czynniki decydujące, kazeiny, albuminy, białka w żywieniu, białka w technologii

Chemical aspects of food hygiene – positive chemical milk components – part 6. Nitrogen components – proteins and other compounds

Abstract

This paper concerns chemical aspects of food hygiene as a procedure aiming at ensuring that food contains all chemical components necessary for the human body. The paper focuses on nitrogen components in cow milk, represented by milk proteins. After characterising nitrogen substances, factors determining protein content in cow milk are discussed and their average content in commercial milk and in selected dairy products is presented. The mechanisms of milk protein formation in the udder are then described along with basic milk protein composition. Milk caseins are characterized, presenting their fractions and shares in the total casein content. The so-called ‘whey proteins’ of milk are also discussed, including albumins (beta-lactoglobulin, alpha-lactalbumin) and globulins (immunoglobulin) – including proteases, peptones and other milk proteins. The paper presents and describes the major cow milk amino acids which are considered essential and discusses the importance of milk proteins in human nutrition, emphasizing their documented health-promoting activity. This activity is related to the exceptional immunostimulatory potential of milk proteins and peptides derived from them. The importance of milk proteins in cheese-making technology and in other products is also analysed. The summary presents information available in literature (controversies) concerning the harmful effects of animal proteins, including milk proteins on the human body.

Keywords: nitrogen compounds, milk proteins, content, determining factors, caseins, albumins, proteins in nutrition, proteins in technology

 

mgr inż. Aleksandra Kalińska, dr hab. Marcin Gołębiewski

Jak doić krowę?

Streszczenie

Stan zapalny gruczołu mlekowego to jedna z najczęstszych chorób krów mlecznych. Nieprawidłowy sposób doju lub brak należytej higieny ma istotny wpływ na kondycję i zdrowotność wymienia. Proste zabiegi takie jak przedzdajanie, stosowanie preparatów dezynfekcyjnych czy używanie gumowych rękawiczek znacząco ograniczają liczbę drobnoustrojów chorobotwórczych.

Słowa kluczowe: mastitis, zapalenie wymienia, krowy mleczne, dój

How to milk a cow?

Abstract

Udder inflammation is one of the most common diseases of dairy cows farms. Inappropriate or lack of milking routine has significant influence on udder health and condition. Simple actions e.g., pre-milking, disinfectant preparations or disposable gloves can decrease the number of pathogens.

Keywords: mastitis, udder inflammation, dairy cows, milking

Spis treści:

pobierz w formacie PDF
Poprzednie numery: archiwum czasopisma archiwum czasopisma
Przegląd mleczarski - 5/2019
5/2019
Przegląd mleczarski - 4/2019
4/2019
Przegląd mleczarski - 3/2019
3/2019
Przegląd mleczarski - 2/2019
2/2019
Polecamy
WADIM PLAST Sp. z o.o od ponad 20 lat produkuje detale z tworzyw sztucznych.
Innowacyjny park technologiczny oraz hala o klasie czystości ISO 8 gwarantuje produkty wysokiej jakości do branży spożywczej. Wytwarzamy opakowania z tworzyw sztucznych o standardowych kształtach jak ...

TECCON Sp z o.o. Sp. komandytowa - automatyzacja procesów produkcyjnych.
Działalność firmy Teccon polega na projektowaniu oraz wykonywaniu maszyn i urządzeń służących do automatyzacji procesów produkcyjnych. Produkujemy maszyny przeznaczone do pakowania końcowego takie jak...

Firma Trepko to światowy producent urządzeń pakujących dla przemysłu spożywczego.
Możemy pochwalić się już ponad 70-letnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją w czołówce najlepszych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją maszyn pakujących....

Schoeller Allibert - lider produkcji opakowań z tworzywa sztucznego (RTP).
Prowadzi biura i placówki handlowe na całym świecie. Od ponad 50 lat patentuje i produkuje skrzyniopalety, palety plastikowe, pojemniki składane, sztaplowane, składane kontenery do produktów spożywczy...

Oferta PLAST-BOX dla mleczarstwa
Bazę asortymentu stanowią WIADRA: okrągłe, owalne, prostokątne o pojemności od 0,55l do 33,0l, z plombą, rączką. Opakowania wykonywane w dowolnej kolorystyce, według życzenia klienta. Zdobienie opakow...

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla mleczarstwa
Oferujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne obejmujące wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie: Skup, Produkcja, Magazyn Techniczny, Magazyn Wyrobów Gotowych, Opakowania, Sprzedaż, Współp...

RAT-GAR Zakład Remontu Kotłów Viessmann Salon Firmowy Grzegorz Ratajczak
W branży ciepłowniczej działamy od 1989 roku. Zakres prac, jakie wykonujemy obejmuje zarówno inwestycje indywidualne – ogrzewanie domów, mieszkań, jak i przemysłowe – kotłownie parowe ,wod...

Opakowania dla Ciebie
Eurobox Polska Sp. z o.o. jest wiodącym w Polsce producentem wysokiej jakości tektury falistej i opakowań. Firma wchodzi w skład dywizji Dunapack Packaging, największego branżowego producenta papieru,...
Mleczarstwo Foto
Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto
Domowa produkcja jogurtu na handel - Konakra, Gwinea
FAO
Cytaty

Gdyby krowa wiedziała, ze idzie na rzeź nie zważałaby na wygodę innych. (Przysłowie z Gujany)

Czy wiesz, że...
Mleko w opakowaniach kartonowych wprowadzono do sprzedaży po raz pierwszy w 1906r. w USA.
Firmy
więcej
Obsługa przetwórców
Schoeller Allibert sp. z o.o.
Packo Inox nv
Virgo Sp z o.o.
Romex Aleksander Wasilewski
FlexLink Systems Polska Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREWMAX Tadeusz Sąsiadek i Wspólnicy Sp. J.
EXPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

Obsługa producentów
Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.
C. Olsen Trading Sp. z o.o.
Emiwo-Żywienie Zwierząt

Skup i przetwórstwo
Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu
LAKTOPOL-A ZM sp. z o.o. Łosice
POLINDUS - ZP w Gąsewie

Wydawnictwa branżowe

Polski Sektor Mleczarski
Przegląd mleczarski
AGROBYDŁO

Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Regulamin   |   Informacja o cookies   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dodaj firmę Dodaj firmę   |   Katalog firm   |   Aktualności   |   Mięso
Copyright © 2001-2019 Horyzont. All rights reserved created by netMonster.pl