Szukaj:
   szukaj
Logowanie:
  loguj
Zamów Newsletter:
  zamów
Katalog produktów i firm
Pokaż produkty firmy
Szukaj   
  szukaj także w opisach
Obsługa przetwórstwa mleka (32)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (1)
Budownictwo przemysłowe (3)
Doradztwo (1)
Handel (2)
Laboratoria
Maszyny i urządzenia (16)
Opakowania (9)
Oprogramowanie dla mleczarstwa (6)
Środki produkcji dla mleczarstwa
Transport - Spedycja - Logistyka (2)
Pozostałe (4)
Obsługa produkcji mleka (9)
Budownictwo inwentarskie (1)
Genetyka, inseminacja, rozród
Maszyny do produkcji i do transportu pasz
Mechanizacja udoju (2)
Mlekomaty
Obrót zwierzętami hodowlanymi (1)
Oprogramowanie dla produkcji mleka (1)
Pasze i komponenty paszowe (2)
Środki higieny dla produkcji mleka (1)
Środki do produkcji pasz (nasiona, nawozy, folie) (2)
Weterynaria, środki weterynaryjne i zootechniczne (2)
Wyposażenie obór i pastwisk
Firmy i spółdzielnie mleczarskie (19)
Przetwórstwo mleka i produktów mlecznych (19)

Region
 - dowolny -

 


Oferty
więcej
Obsługa przetwórców
Przenośniki aluminiowe Sprzedam
Przenośniki aluminiowe
Systemy znakowania i śledzenia ścieżki Sprzedam
Systemy znakowania i śledzenia ścieżki
Etykietarki Sprzedam
Etykietarki
Obsługa producentów
Zbiorniki do mleka Sprzedam
Zbiorniki do mleka
Linia Emilac Sprzedam
Linia Emilac
IN - Lacto Vit (IN - K 2 S) Sprzedam
IN - Lacto Vit (IN - K 2 S)
Skup i przetwórstwo
Serki Premium kubek 130g Sprzedam
Serki Premium kubek 130g
Kefir Sprzedam
Kefir
Ser twarogowy chudy Sprzedam
Ser twarogowy chudy
Produkty mleczne
wszystkie
Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) (5)
Mleko zagęszczone i skondensowane Mleko zagęszczone i skondensowane (3)
Mleko w proszku Mleko w proszku (4)
Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) (22)
Desery mleczne Desery mleczne (2)
Śmietany i śmietanki Śmietany i śmietanki (8)
Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) (25)
Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne) Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne)
Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) (1)
Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne) Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne)
Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych (1)
Wyroby seropodobne Wyroby seropodobne
Masła Masła (6)
Miksy tłuszczowe Miksy tłuszczowe
Kazeina Kazeina (3)
Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe (2)
Inne Inne
Czasopisma


Przegląd mleczarski
Numer: 10/2018
Cena: 13.00 zł

Dane wydawnictwa:

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. z o.o
01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 21
tel. 22 452 52 20, faks 22 632 17 98
e-mail: przeglad.mleczarski@lacpol.com.pl
www.pm.mleczarstwo.com

ZAMÓW TUTAJ >

Zamówienie prenumeraty lub poszczególnych numerów można składać poprzez e-sklep (link) lub kontaktują się bezpośrednio z Wydawcą.

Opis:

dr inż. Agnieszka Kawecka

Bezpieczeństwo materiałów opakowaniowych i opakowań z perspektywy producenta zapakowanych produktów mleczarskich

Streszczenie

Opakowania stanowią istotny element ochrony, logistyki i promocji zapakowanych produktów. Jednak opakowania mogą także powodować zagrożenia natury fizycznej, biologicznej lub chemicznej, dlatego wymagania względem materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zawarte są w wielu aktach prawnych. Istotną kwestią w zapewnieniu bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych jest odpowiedni dobór materiału do pakowanego produktu ze względu na skład chemiczny środka spożywczego oraz warunki kontaktu takie jak czas i temperatura.

Dokumentem potwierdzającym zgodność materiału opakowaniowego lub opakowania z wymaganiami ustanowionymi względem materiałów do kontaktu z żywnością jest deklaracja zgodności, która w formie pisemnej musi być dostarczana wraz z materiałem na wszystkich etapach obrotu materiałami poza handlem detalicznym. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa opakowań istotne dla producentów zapakowanej żywności.

Słowa kluczowe: opakowania do żywności, tworzywa sztuczne, deklaracja zgodności, bezpieczeństwo opakowań

Safety of packaging materials and packaging from the perspective of the producer of packed dairy products

Abstract

Packaging is an important element of protection, logistics and promotion of packaged products. However, packaging can also cause physical, biological or chemical hazards, and therefore the requirements for materials intended for contact with food are included in many legal acts. An important issue in ensuring the safety of packaging materials is the appropriate selection of material for the packaged product due to the chemical composition of the food and contact conditions such as time and temperature. The document confirming the conformity of the packaging material or packaging with the requirements established for food contact materials is a declaration of conformity, which must be provided in writing together with the material at all stages of trading in materials outside the retail trade. The aim of the article is to draw attention to the issues of packaging safety that are important for producers of packaged food.

Keywords: food packaging, plastics, declaration on conformity, packaging safety

 

dr inż. Waldemar Dzwolak

Wymagania ISO 22000: 2018 – Cz. 1. Kontekst organizacji, przywództwo i planowanie

Streszczenie

Artykuł stanowi pierwszą część cyklu poświęconego wymaganiom normy ISO 22000: 2018. W opracowaniu przedstawiono wymagania normy ISO 22000 dotyczące kontekstu organizacji, przywództwa i planowania. Przedstawiono charakterystykę wymogów w zakresie zrozumienia organizacji i jej kontekstu, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, a także opisano wymagania związane z zaangażowaniem najwyższego kierownictwa i polityką oraz celami dotyczącymi systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Ponadto, opisano wymagania w zakresie planowania oraz działań odnoszących się do ryzyk i szans, z podaniem praktycznych przykładów interpretacji nowych obszarów wymagań normy ISO 22000: 2018.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywności, ISO 22000, polityka bezpieczeństwa żywności, kontekst organizacji, przywództwo, planowanie

ISO 22000: 2018 requirements – Part 1. Context of the organization, leaderships and planning

Abstract

The article is the first part of set of publications aimed at requirements contained in ISO 22000: 2018 standard. In the paper some requirements of the ISO 22000 standard related to the context of the organization, leadership and planning are presented. Characteristics of requirements pertaining to understanding the organization and its context, the needs and expectations of interested parties and the scope of the food safety management system are described. The article likewise characterizes requirements regarding to commitment of the top management, food safety policy and objectives of the food safety mamagement system. Moreover, some requirements concerning planning and actions to address risks and opportunities  are desrcribed wich are supported with practical interpretation of the new areas of the ISO 22000: 2018 requirements.

Keywords: food safety, ISO 22000, food safety policy, context of the organization, leadership, planning

 

mgr Adam Fotek

Zmiany w prawie dotyczącym opakowań dla przemysłu mleczarskiego

Streszczenie

W artykule omówiono zmiany, jakie zaszły w prawie dotyczącym opakowań do produktów mleczarskich.

Słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, puszki lakierowane, materiały do kontaktu z żywnością, opakowania do żywności

Changes in the law on packaging for the dairy industry

Abstract

The article discusses the changes that have taken place in the law on packaging for dairy products.

Keywords: plastics, varnished cans, materials in contact with food, food packaging

 

dr inż. Małgorzata Nowacka, mgr inż. Jolanta Kurowska

Opakowania w branży mleczarskiej

Streszczenie

Przemysł spożywczy jest obecnie największym odbiorcą opakowań i materiałów opakowaniowych. Większość produktów spożywczych wymaga zastosowania różnego rodzaju opakowania, co jest szczególnie istotne w przypadku wyrobów mleczarskich. Główną rolą opakowań jest ochrona oraz utrzymanie dobrej jakości zapakowanych produktów podczas produkcji, transportu oraz sprzedaży. Ponadto opakowanie jest nośnikiem informacji o produkcie i wykorzystywane jest jako element zachęcający konsumenta do zakupu. Nie bez znaczenia jest też wygoda użytkowania produktu przez konsumenta oraz jego estetyka. Opakowania do żywności są produkowane głównie z tworzywa sztucznego, papieru, kartonu, metalu oraz szkła, przy czym coraz częściej wykorzystuje się nowe rozwiązania opakowaniowe tj. opakowania aktywne i inteligentne.

Słowa kluczowe: opakowania, przemysł mleczarski, rodzaje opakowań, bezpieczeństwo opakowań

Packaging for dairy products

Abstract

The food industry is currently the largest recipient of packaging. Most of food products require different types of packaging, which are especially important for dairy products. The main role of packaging is to protect and maintain good quality of food products during production, transport and sales. Moreover, the packaging give information about the product and it is used as an element which encouraging the consumer to purchase the product. The convenience of using the product by the consumer and its aesthetics is also important. Food packaging is mainly made from plastic, paper, cardboard, metal and glass, however there is observed the increase of use new packaging solutions, i.e. active and intelligent packaging.

Keywords: packaging, dairy industry, type of packaging, packaging safety

 

prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk

Opakowanie jako marketingowy bodziec współkreowany przez nabywców i oferentów

Streszczenie

W artykule przedstawiono wybrane aspekty związane z opakowaniem produktów konsumpcyjnych, w tym mleczarskich, jako ważnym bodźcem stymulującym postawy i zachowania nabywców. Podkreślono, że powinno być ono przygotowywane wspólnie przez oferentów i nabywców, zgodnie z założeniami podejścia prosumpcyjnego. Udział nabywców jako prosumentów w tym procesie pozwala na wykreowanie opakowania lepiej spełniającego ich oczekiwania, co jest korzystne dla nich i dla oferentów. Kluczowym zagadnieniem jest jednak fakt, czy współcześni nabywcy są gotowi do spełniania tej roli marketingowej, a tym samym, czy dysponują potencjałem prosumpcyjnym. W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania przeprowadzono ogólnopolskie badania empiryczne, których wyniki wskazują, że aż 41% respondentów chciało brać udział w tworzeniu elementów oferty marketingowej, ale tylko znikomy odsetek badanych miał w tym zakresie jakieś wcześniejsze doświadczenia. W projektowaniu opakowań brało udział zaledwie 2,9% ankietowanych. Z punktu widzenia oferentów produktów mleczarskich ważne jest także, że respondenci niezbyt dobrze oceniali oferentów ze względu na ich działania zmierzające do aktywizowania nabywców. Dlatego, oferenci produktów mleczarskich powinni dążyć do wykorzystania potencjału prosumpcyjnego zidentyfikowanego wśród respondentów, aktywnie zmieniając ich niepochlebne opinie na temat wzajemnej współpracy.

Słowa kluczowe: opakowanie, nabywca, oferent, prosument, prosumpcja, współpraca, produkt mleczarski

Packaging as the marketing incentive co-created by purchasers and offerors

Abstract

In the article chosen aspects related to a packaging of consumptive products, including dairy ones, were presented. The packaging was shown as important incentive influencing on attitudes and behaviours of purchasers. It should be prepared by offerors and buyers together according to the prosumptive approach. The participation of purchasers as prosumers in this process allows to create the packaging satisfying their expectations in the better way. It is favourable for them and for offerors. The contemporary purchasers’ readiness to play the role of prosumers and their prosumptive potential are the key matters. To identify these aspects the nationwide empirical researches were conducted. Their results showed that 41% of respondents wanted to participate in creating the elements of marketing offer but only a few percentages of them had any experiences in this scope. Only 2,9% of respondents took part in the preparing a packaging. With point of view of offerors of dairy products the negative opinions of respondents related to offerors’ activities aiming to stimulation purchasers have important meaning. That’s why offerors of dairy products should strive for using prosumptive potential identified in the case of respondents. Offerors should try to change negative opinions about the common co-operation too.

Keywords: packaging, purchaser, offeror, prosumer, prosumption, co-operation, dairy product

 

dr inż. Bartłomiej Kabaja, dr inż. Agnieszka Kawecka

Eyetracking w zwiększaniu sprzedaży produktów mleczarskich

Streszczenie

Duża liczba i różnorodność produktów mleczarskich na rynku wzmaga konkurencje między producentami i markami. Opakowania traktowane są jako wyróżnik marki na półce sklepowej i producenci powinni zadbać o wyróżnienie swoich produktów spośród pozostałych. Wybór optymalnego projektu opakowania może być podyktowany obiektywnymi wynikami badań eyetrackingowych. Badania te pozwalają na ocenę projektu opakowania, etykiety czy półki sklepowej, aby w sposób optymalny skupić uwagę klientów na żądanych elementach.

Słowa kluczowe: opakowania, projekt opakowania, badania neuromarketingowe, eyetracking

Eyetracking in increasing sales of dairy products

Abstract

The large number and variety of dairy products on the market increases competition between producers and brands. The packaging is treated as a brand distinction on the store shelf and manufacturers should take care to distinguish their products from the others. The choice of the optimal packaging design can be dictated by objective results of eyetracking research. These tests allow evaluating the design of the packaging, label or shopping shelf, in order to optimally focus the attention of customers on the desired elements.

Keywords: packaging, packaging design, neuromarketing research, eyetracking

 

mgr Agnieszka Jeżewska

Mleko i produkty mleczne jako posiłek lub przekąska w diecie wegetarian

Streszczenie

Mleko i produkty mleczne są częstym składnikiem posiłków ludzi na całym świecie. Niekiedy mogą stanowić bardzo cenne źródło niezbędnych składników odżywczych w różnych dietach eliminacyjnych. Mleko i jego przetwory są kluczowym produktem w diecie wegetarian. Dodatkowo łatwa dostępność mleka pozwala wegetarianom spożywać zbilansowane pod kątem składników odżywczych posiłki podczas wyjazdów i podróży oraz korzystając z ogólnodostępnych stołówek i restauracji.

Słowa kluczowe: mleko i produkty mleczne, wegetarianizm, białka mleka

Milk and dairy products as a full meal or a snack in a vegetarian diet

Abstract

Milk and dairy products are common ingredients of people’s meals all over the world. Sometimes they can be a valuable source of crucial nutrients in various exclusion diets. Milk and its products are fundamental in vegetarian diet. Moreover milk is really common product so vegetarians can consume balanced meals, rich in basic nutrients during trips and travels, using almost every cafeteria and restaurant.

Keywords: milk and dairy products, vegetarianism, milk protein.

Spis treści:

pobierz w formacie PDF
Poprzednie numery: archiwum czasopisma archiwum czasopisma
Przegląd mleczarski - 9/2018
9/2018
Przegląd mleczarski - 8/2018
8/2018
Przegląd mleczarski - 7/2018
7/2018
Przegląd mleczarski - 6/2018
6/2018
Polecamy
Oferta PLAST-BOX dla mleczarstwa
Bazę asortymentu stanowią WIADRA: okrągłe, owalne, prostokątne o pojemności od 0,55l do 33,0l, z plombą, rączką. Opakowania wykonywane w dowolnej kolorystyce, według życzenia klienta. Zdobienie opakow...

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla mleczarstwa
Oferujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne obejmujące wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie: Skup, Produkcja, Magazyn Techniczny, Magazyn Wyrobów Gotowych, Opakowania, Sprzedaż, Współp...

RAT-GAR Zakład Remontu Kotłów Viessmann Salon Firmowy Grzegorz Ratajczak
W branży ciepłowniczej działamy od 1989 roku. Zakres prac, jakie wykonujemy obejmuje zarówno inwestycje indywidualne – ogrzewanie domów, mieszkań, jak i przemysłowe – kotłownie parowe ,wod...

Producent cystern i aparatury kontrolno-pomiarowej do mleka
Firma ROMEX swoją działalnością obejmuje całokształt zagadnień związanych z odbiorem mleka od dostawców, począwszy od serwisu urządzeń i produkcji gotowych instalacji, sprzedaż podzespołów i materiałó...

Transport Mleka Karol Wasiński
Nasza Firma zajmuje się specjalistycznym transportem mleka od dostawcy (producentów) do mleczarni (podmiotów skupujących). Świadczymy kompleksowe usługi odbioru i przewozu mleka z gospodarstw rolnych ...

Opakowania dla Ciebie
Eurobox Polska Sp. z o.o. jest wiodącym w Polsce producentem wysokiej jakości tektury falistej i opakowań. Firma wchodzi w skład dywizji Dunapack Packaging, największego branżowego producenta papieru,...
Mleczarstwo Foto
Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto
Hodowla bydła mlecznego na Farmie Fandie w Gwinei - Afryka
FAO
Cytaty

Gdyby krowa wiedziała, ze idzie na rzeź nie zważałaby na wygodę innych. (Przysłowie z Gujany)

Czy wiesz, że...
Produkcję sera homogenizowanego w Polsce rozpoczęto w 1971r., a serka grani w 1991r.
Firmy
więcej
Obsługa przetwórców
ASP Kancelaria Patentowa
C. Olsen Trading Sp. z o.o.
FlexLink Systems Polska Sp. z o.o.
Logopak East sp. z o.o.
ECOR PRODUCT Sp. z o.o.
Cromo-Stal sp. z o.o.
SPOLEX sp. z o.o.

Obsługa producentów
Emiwo-Żywienie Zwierząt
Anti-Germ Polska sp. z o.o.
AGRO-TEST Galiczak Marek
Center Plast sp. z o.o.
Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.

Skup i przetwórstwo
OSM Czarnków
MLEKOVITA Spółdzielnia Mleczarska
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łobżenicy

Wydawnictwa branżowe

Polski Sektor Mleczarski
Przegląd mleczarski
AGROBYDŁO

Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Regulamin   |   Informacja o cookies   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dodaj firmę Dodaj firmę   |   Katalog firm   |   Ceny mleka   |   Aktualności   |   Mięso
Copyright © 2001-2018 Horyzont. All rights reserved created by netMonster.pl