Szukaj:
   szukaj
Logowanie:
  loguj
Zamów Newsletter:
  zamów
Katalog produktów i firm
Pokaż produkty firmy
Szukaj   
  szukaj także w opisach
Obsługa przetwórstwa mleka (17)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Budownictwo przemysłowe (1)
Doradztwo (1)
Handel (2)
Laboratoria
Maszyny i urządzenia (8)
Opakowania (5)
Oprogramowanie dla mleczarstwa (4)
Środki produkcji dla mleczarstwa
Transport - Spedycja - Logistyka (1)
Pozostałe (3)
Obsługa produkcji mleka (4)
Budownictwo inwentarskie (1)
Genetyka, inseminacja, rozród
Maszyny do produkcji i do transportu pasz
Mechanizacja udoju (1)
Mlekomaty
Obrót zwierzętami hodowlanymi (1)
Oprogramowanie dla produkcji mleka
Pasze i komponenty paszowe (2)
Środki higieny dla produkcji mleka
Środki do produkcji pasz (nasiona, nawozy, folie) (1)
Weterynaria, środki weterynaryjne i zootechniczne (1)
Wyposażenie obór i pastwisk
Firmy i spółdzielnie mleczarskie (15)
Przetwórstwo mleka i produktów mlecznych (15)

Region
 - dowolny -

 


Oferty
więcej
Obsługa przetwórców
Systemy profili aluminiowych Sprzedam
Systemy profili aluminiowych
Folie dolne wielowarstwowe, termoformowalne Sprzedam
Folie dolne wielowarstwowe, termoformowalne
Elementy elektroniczne Sprzedam
Elementy elektroniczne
Obsługa producentów
IN - R 18 Sprzedam
IN - R 18
Zasuwy do kanałów Sprzedam
Zasuwy do kanałów
Zbiorniki do mleka Sprzedam
Zbiorniki do mleka
Skup i przetwórstwo
Twarożki Sprzedam
Twarożki
Ser twarogowy tłusty Sprzedam
Ser twarogowy tłusty
Twarogi niedojrzewające Sprzedam
Twarogi niedojrzewające
Produkty mleczne
wszystkie
Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) (5)
Mleko zagęszczone i skondensowane Mleko zagęszczone i skondensowane (3)
Mleko w proszku Mleko w proszku (4)
Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) (22)
Desery mleczne Desery mleczne (2)
Śmietany i śmietanki Śmietany i śmietanki (8)
Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) (25)
Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne) Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne)
Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) (1)
Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne) Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne)
Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych (1)
Wyroby seropodobne Wyroby seropodobne
Masła Masła (6)
Miksy tłuszczowe Miksy tłuszczowe
Kazeina Kazeina (3)
Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe (2)
Inne Inne
Czasopisma


Przegląd mleczarski
Numer: 12/2018
Cena: 13.00 zł

Dane wydawnictwa:

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. z o.o
01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 21
tel. 22 452 52 20, faks 22 632 17 98
e-mail: przeglad.mleczarski@lacpol.com.pl
www.pm.mleczarstwo.com

ZAMÓW TUTAJ >

Zamówienie prenumeraty lub poszczególnych numerów można składać poprzez e-sklep (link) lub kontaktują się bezpośrednio z Wydawcą.

Opis:

dr inż. Agnieszka Kawecka

Clean labels – zauważalny trend w branży spożywczej

Streszczenie

Clean label jest dobrze widocznym trendem na rynku produktów spożywczych. Zauważalny jest wśród produktów takich jak słodycze, wyroby piekarskie i ciastkarskie, wędliny, a także produkty mleczarskie. Zyskuje on na popularności wraz ze zwiększającą się świadomością konsumentów i ich większą dbałością o zdrowie. Clean label wymusza na producentach różnego typu działania. Podstawową reakcją są zmiany składników produktu, przede wszystkim rezygnacja z dodatków syntetycznych na rzecz eliminacji dodatków bądź stosowanie dodatków naturalnych, czasem także zastąpienie składników wyprodukowanych w sposób budzący rozterki natury etycznej, na takie składniki, które nie wzbudzają u konsumentów takich dylematów. Ponadto często koniecznym stają się zmiany wzornictwa opakowań, wprowadzenie haseł podkreślających charakter produktu lub zmiany szaty graficznej opakowań.

Słowa kluczowe: clean label, design opakowań, opakowania

Clean labels – noticeable trend in the food industry

Abstract

Clean label is a well visible trend on the food market. It is noticeable among products such as sweets, bakery and pastries, cold meats as well as dairy products. It gains popularity along with the increasing awareness of consumers and their greater care for health. Clean label forces manufacturers to perform various types of activities. The basic reaction is changes in the product components, primarily the abandonment of synthetic additives, in favor of the elimination of additives or the use of natural additives, sometimes also replacing components produced in a way that raises ethical dilemmas, on such components that do not cause such dilemmas to consumers. In addition, it is often necessary to change the design of packaging, introduce phrases that emphasize the nature of the product or change the graphic design of the packaging.

Keywords: clean label, packaging design, packaging

 

dr inż. Marlena Piekut

Spożycie mleka i produktów mleczarskich w jednoosobowych gospodarstwach domowych

Streszczenie

Celem opracowania jest identyfikacja poziomu spożycia mleka i produktów mleczarskich w jednoosobowych gospodarstwach domowych i porównanie tego poziomu do poziomu

konsumpcji w wieloosobowych gospodarstwach domowych. Źródłem danych były dane GUS. W gospodarstwach jednoosobowych spożywano więcej mleka i produktów mleczarskich

w porównaniu do gospodarstw wieloosobowych (w przeliczeniu na osobę).

Słowa kluczowe: spożycie mleka, produkty mleczarskie, gospodarstwa domowe, jednoosobowe i wieloosobowe gospodarstwa domowe

Consumption of milk and dairy products in one-person households

Abstract

The aim of the study is to identify the level of consumption of milk and dairy products in one-person households and compare this level to the level of consumption in multi-person

households. The source of data was CSO data. In one- person households compared to multi-person households more milk and dairy products per capita were consumed.

Keywords: milk consumption, dairy products, households, one-person and multi-person households

 

prof. dr hab Zdzisław Żbikowski

Nowe trendy w konserwacji żywności

Streszczenie

Nowe trendy w konserwacji żywności bazują na rozwoju nowych technik fizycznych (wysokie ciśnienia hydrostatyczne, pulsujące pola elektryczne, pulsujące światło, ultradźwięki), tj. procesach pozwalających uzyskać żywność o wysokiej wartości odżywczej.

Słowa kluczowe: konserwacja, ogrzewanie, pulsujące pola elektryczne

New trends in food preservation

Abstract

New trends in food preservation based on new physical techniques (high hydrostatic pressure, pulsed electric fields, pulsed light, ultrasound), i.e. processes able to produce food about high nutrition value.

Keywords: preservation, thermal preservation, pulsed electric fields

dr hab. inż. Zygmunt Zander, prof. UWM; dr inż. Fabian Dajnowiec

Innowacyjna technika dezynfekcji powietrza w zakładzie mleczarskim

Streszczenie

Jakość powietrza w zakładach produkcji spożywczej jest punktem krytycznym i wymaga monitorowania. Bioaerozole występują naturalnie w powietrzu i przenoszenie ich do strefy produkcyjnej zakładu mleczarskiego jest nieuniknione, wobec czego pożądane jest stosowanie różnych metod dezynfekcji. Dezynfekcji powietrza wprowadzanego do strefy produkcyjnej często dokonuje się poprzez naświetlanie promieniami UV (ang. ultra violet) lub od niedawna, z zastosowaniem promieniowej jonizacji katalitycznej powietrza – RCI (ang. Radiant Catalytic Ionization). RCI jako innowacyjna metoda fizycznego oczyszczania powietrza charakteryzuje się skutecznym działaniem bakteriobójczym i zdolnością eliminacji niepożądanych zapachów. Urządzenie RCI w nieskomplikowany sposób można instalować w istniejących systemach wentylacji i klimatyzacji oraz w hali produkcyjnej zakładu. Zastosowanie promieniowej jonizacji katalitycznej jednocześnie poprawi parametry jakościowe powietrza, jak i wpłynie na ograniczenie rozwoju mikroorganizmów na powierzchniach.

Słowa kluczowe: powietrze, zakład spożywczy, mleczarski, higiena powietrza, punkt krytyczny, dezynfekcja powietrza, wentylacja, klimatyzacja, RCI, UV, promieniowa jonizacja katalityczna powietrza

Innovative air disinfection technique in a dairy plant

Abstract

Air quality in food production plants is a critical point and needs monitoring. Bioaerosols naturally occur in the air and their transfer to the production area of the dairy plant is inevitable, so it is desirable to use different methods of disinfection. Disinfection of air entering the production zone is often done by exposure to UV (ultra violet) rays or, more recently, by the use of Radial Catalytic air Ionization – RCI. RCI as an innovative method of physical air purification is characterized by effective bactericidal action and the ability to eliminate undesirable odors. The RCI device can be installed in an uncomplicated way in existing ventilation and air-conditioning systems as well as in the plant's production hall. The application of radial catalytic ionization will simultaneously improve the air quality parameters as well as limit the development of microorganisms on the surfaces.

Keywords: air, food, dairy, air hygiene, critical point, air disinfection, ventilation, air-conditioning, RCI, UV, radial catalytic air ionization

 

mgr inż. Aleksandra Kalińska, dr hab. Marcin Gołębiewski

Skąd się bierze mleko, czyli budowa wymienia i mechanizmy syntezy mleka

Streszczenie

Mleko to wydzielina gruczołu mlekowego sami ssaków. Jego sekrecja następuje w gruczole mlekowym, którego rozwój warunkowany jest przez wiele czynników (m.in. genetycznych czy żywienie. Prawidłowo zbudowane wymię powinno posiadać silny system więzadeł oraz prawidłowo wykształcone strzyki. Dbanie o stan wymienia ma kluczowe znaczenie w profilaktyce mastitis.

Słowa kluczowe: mammogeneza, budowa wymienia, synteza mleka

Milk – how is it produced, udder anatomy and milk synthesis

Abstract

Milk is a mammary gland secretion produced by female mammals. Its secretion occurs in the mammary gland, which development is conditioned by many factors (e.g., genetics or nutrition). The correctly developed udder should have strong ligaments system and properly developed teats. Udder condition monitoring is crucial in the mastitis prevention.

Keywords: mammogenesis, udder anatomy, milk synthesis

 

dr inż. Agnieszka Obiedzińska

Produkty mleczarskie w europejskim systemie jakości żywności

Streszczenie

W Unii Europejskiej specyfika produkcji surowców i produktów żywnościowych, w tym produktów mleczarskich jest zróżnicowana ze względu na bogactwo kulturowe i różnorodność zasobów naturalnych. Mleko i produkty mleczarskie mogą się wyróżniać na tle innych ze względu na obecność pożądanych przez konsumenta cech jakościowych jak np. specyficznego składu (np. obecność substancji prozdrowotnych) lub szczególnych właściwości organoleptycznych (np. smak czy zapach). Ponadto coraz ważniejszym aspektem związanym z jakością produktu jest potwierdzenie autentyczności i miejsca pochodzenia produktu – jego identyfikowalności, czyli gdzie został on wyprodukowany oraz kto stoi za jego produkcją i sprzedażą. Wysoką jakość i jej wyżej wymienione aspekty można potwierdzić uczestnicząc w systemach jakości żywności np. w europejskim systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych.

Słowa kluczowe: jakość żywności, system jakości żywności, oznaczenia geograficzne, Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Tradycyjna Gwarantowana Specjalność, mleko i przetwory mleczne

Dairy products in EU food quality scheme

Abstract

In European Union, the specificity of production of raw food materials and food products, including dairy products, is diverse due to the cultural richness and diversity of natural resources. Milk and dairy products may stand out from the others due to the quality characteristics desired by the consumer, such as a specific composition (e.g. the presence of health-promoting substances) or specific organoleptic properties (e.g. taste or smell). In addition, an increasingly important aspect related to the quality of the product is the confirmation of the authenticity and origin of the product – its traceability, where it was produced and who is behind its production and sale. High quality and its aforementioned aspects can be confirmed by participating in food quality schemes, e.g. the European Union schemes of geographical indications and traditional specialties.

Keywords: food quality, food quality scheme, geographical indication, Protected Designation of Origin, Protected Geographical Indication, Traditional Speciality Guaranteed, milk and dairy products

 

mgr Agnieszka Jeżewska            

Mleko i produkty mleczne w żywieniu ludzi w starszym wieku

Streszczenie

Wybór odpowiednich produktów żywieniowych niewątpliwie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Codzienne dostarczanie wszystkich składników odżywczych

może chronić człowieka przed pojawieniem się chorób związanych z nieprawidłowym odżywianiem np.: chorób układu pokarmowego, układu sercowo-naczyniowego

czy kostno-stawowego. Szczególnie dotyczy to osób w podeszłym wieku, które są bardziej narażone na ryzyko występowania rożnego rodzaju chorób. Racjonalne odżywianie

się ma istotny wpływ na jakość życia i funkcjonowanie organizmu, dlatego szerzenie wiedzy z tego zakresu może być pomocne w zminimalizowaniu ryzyka chorób wieku starczego. Mleko i produkty mleczne okazują się być właściwym i łatwo dostępnym produktem w codziennej diecie osób starszych.

Słowa kluczowe: mleko i produkty mleczne, żywienie osób starszych, białka mleka, laktoza

Milk and dairy products in older people diet

Abstract

Undoubtedly, choosing the right food products has an effect on our body to work properly. If we provide every nutrient daily, we can protect ourselves against illnesses related to

inappropriate eating such as: gastrointestinal, cardiovascular, bones and joints diseases. This matter especially affects elderly people, who are highly exposed on various

diseases. Balanced diet has crucial effect on life quality and on how human body works, that is why dissemination of that knowledge can help reducing the risk of age-related diseases. Milk and dairy products happen to be proper and easy to get products in older people ever yday diet.

Keywords: milk and dairy products, nutrition of the elderly, milk protein, lactose

Spis treści:

pobierz w formacie PDF
Poprzednie numery: archiwum czasopisma archiwum czasopisma
Przegląd mleczarski - 11/2018
11/2018
Przegląd mleczarski - 10/2018
10/2018
Przegląd mleczarski - 9/2018
9/2018
Przegląd mleczarski - 8/2018
8/2018
Polecamy
Producent cystern i aparatury kontrolno-pomiarowej do mleka
Firma ROMEX swoją działalnością obejmuje całokształt zagadnień związanych z odbiorem mleka od dostawców, począwszy od serwisu urządzeń i produkcji gotowych instalacji, sprzedaż podzespołów i materiałó...

Oferta PLAST-BOX dla mleczarstwa
Bazę asortymentu stanowią WIADRA: okrągłe, owalne, prostokątne o pojemności od 0,55l do 33,0l, z plombą, rączką. Opakowania wykonywane w dowolnej kolorystyce, według życzenia klienta. Zdobienie opakow...

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla mleczarstwa
Oferujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne obejmujące wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie: Skup, Produkcja, Magazyn Techniczny, Magazyn Wyrobów Gotowych, Opakowania, Sprzedaż, Współp...

RAT-GAR Zakład Remontu Kotłów Viessmann Salon Firmowy Grzegorz Ratajczak
W branży ciepłowniczej działamy od 1989 roku. Zakres prac, jakie wykonujemy obejmuje zarówno inwestycje indywidualne – ogrzewanie domów, mieszkań, jak i przemysłowe – kotłownie parowe ,wod...

Opakowania dla Ciebie
Eurobox Polska Sp. z o.o. jest wiodącym w Polsce producentem wysokiej jakości tektury falistej i opakowań. Firma wchodzi w skład dywizji Dunapack Packaging, największego branżowego producenta papieru,...
Mleczarstwo Foto
Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto
Rozwój mleczarstwa w Indiach - raport roczny 2007/2008
FAO
Cytaty
Czyje krowy, tegoż i mleko (powiedzenie)
Czy wiesz, że...
Pierwsza polska spółdzielnia mleczarska została założona w 1882r., w Pawłówku k.Buku
Firmy
więcej
Obsługa przetwórców
TREPKO S.A.
Eurobox Polska Sp. z o.o.
EXPACK Spółka Jawna Krystyna Romer, Bożena Pawlik, Andrzej Pietrzyk
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A.
Klinika Uzdrowiskowa
Packo Inox nv
Foodcom SA

Obsługa producentów
Emiwo-Żywienie Zwierząt
C. Olsen Trading Sp. z o.o.
Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.

Skup i przetwórstwo
Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu
Zorina Sp. z o.o.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ozorkowie

Wydawnictwa branżowe

Polski Sektor Mleczarski
Przegląd mleczarski
AGROBYDŁO

Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Regulamin   |   Informacja o cookies   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dodaj firmę Dodaj firmę   |   Katalog firm   |   Aktualności   |   Mięso
Copyright © 2001-2018 Horyzont. All rights reserved created by netMonster.pl